Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020 / 2021

Celý dokument ke stažení zde (formát pdf)

U P O Z O R N Ě N Í K Z Á P I S U D O 1. T Ř Í D Y

Vážení rodiče, na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020, Č. j.: MSMT-12639/2020-1  (celý text dokumentu MŠMT zde)Vám sděluji následovné.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tzv. motivační části zápisu, která probíhá formou rozhovoru a jiných činností s dítětem a proběhne pouze formální část, kdy zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky vyplněním a odevzdáním žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky. Takto se zápis uskuteční v termínu dle školského zákona, a to ve dnech

od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020

I.

Rodiče podají škole žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (Žádost o přijetí (doc)   Žádost o přijetí (pdf),  Žádost o odklad (doc),  Žádost o odklad (pdf)),  vyplněný zápisní list pro školní matriku (Zápisní list (doc), Zápisní list (pdf))a kopii rodného listu (stačí prostá kopie nebo scan, po kontrole údajů škola kopii skartuje). Tyto dokumenty rodiče škole předají:

 1. datovou schránkou školy (ID schránky: 3xhmct4) 
 2. e-mailem (zs.dolni.bela@volny.cz) – dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem. Opatření NEUMOŽŇUJE zasílání dokumentů jen prostým emailem!!
 3. poštou 
 4. osobně do poštovní schránky na školní budově. Poštovní schránka je umístěna u vchodu do školní jídelny.
 5. ve výjimečných případech osobním předáním v ředitelně školy (termín předání je nutné si předem domluvit na tel: 373 394 041, 951 017 025, nebo e-mailem: zs.dolni.bela@volny.cz)

II.

Zákonní zástupci, pokud nevyužijí možnosti uvedené v bodu I. výše, se dostaví do budovy ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá k řediteli školy, kde 

ve dnech  6. 4. 2020 a 7. 4. 2020  proběhne v ředitelně školy

v době 8:00 – 16:00 hodin zápis k povinné školní docházce (bez přítomnosti dítěte).

Je nezbytné si přesný čas zápisu předem domluvit na tel: 373 394 041,               951 017 025, nebo e-mailem: zs.dolni.bela@volny.cz (z důvodu zamezení kumulace více osob na jednom místě).

S sebou je nutné přinést:

 1. rodný list dítěte
 2. platný občanský průkaz zákonných zástupců
 3. u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)
 4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte
 5. pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonní zástupci, je nutné doložit ověřenou plnou moc k zastupování.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace ze školského poradenského zařízení/odborného lékaře) příslušné škole.

III.

Formuláře, které je nutné k zápisu vyplnit a předložit jsou uvedeny a zpřístupněny na webové stránce školy, jsou dostupné i v ředitelně školy (odkazy k jejich stažení jsou také uvedeny na konci tohoto dokumentu).

Na základě vyžádání zák. zástupcem  formuláře škola zašle elektronicky nebo prostřednictvím České pošty a.s.

IV.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

 1. požádají písemně o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4
 2. žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
 3. Bližší informace k odkladu povinné školní docházky svého dítěte získáte zde: Informace o odkladu (doc)Informace o odkladu (pdf)
 4. Žádosti o odklad školní docházky ke stažení zde: Žádost o odklad povinné školní docházky (doc) ; Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
 5. Na základě vyžádání zák. zástupcem žádosti škola zašle elektronicky nebo prostřednictvím České pošty a.s.

Mgr. Jiří Hladík

ředitel školy

Dokumenty ke stažení

Zápis – leták (formát doc) Vzhledem k epidemiologické situaci není dokument aktuální

Zápis – leták (formát pdf) Vzhledem k epidemiologické situaci není dokument aktuální

Zápis – vyhlášení (formát doc) Vzhledem k epidemiologické situaci není dokument aktuální

Zápis – vyhlášení (formát pdf) Vzhledem k epidemiologické situaci není dokument aktuální

Desatero pro rodiče (formát doc)

Desatero pro rodiče (formát pdf)

Informace pro rodiče (formát pdf)

Kritéria pro přijetí (formát doc)

Kritéria pro přijetí (formát pdf)

Žádost o  přijetí (formát doc)

Žádost o přijetí (formát pdf)

Zápisní list (formát doc)

Zápisní list (formát pdf)

Informace o odkladu (formát doc)

Informace o odkladu (formát pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát doc)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát pdf)

Oznámení o zápisu na jiné škole (formát doc)

Oznámení o zápisu na jiné škole (formát pdf)

Plná moc k zastupování (formát doc)

Plná moc k zastupování (formát pdf)Zápis do 1. ročníku
 Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít  jednu 1. třídu.Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt (cizinci se sídlem hlášeného pobytu) ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace a přihlédnuto bude i k dalšímkritériím . 
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.Seznamy dětí přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce u hlavního vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději 11. května 2020.
V případě dvou prvních tříd budou žáci do tříd zařazováni podle místa trvalého bydliště tak, aby byl zachován vyrovnaný počet žáků v jednotlivých třídách.
Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a nahlédnout do nich do 30. dubna 2020 v ředitelně ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá vždy od 7:00 do 14:40 hodin.
Rozhodnutí o přijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout po vyzvání. Rozhodnutí o nepřijetí (o odkladu povinné školní docházky o jeden rok) budou zákonným zástupcům doručena do vlastních rukou.