a) Provoz MŠ:

Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.00 hodin.
Děti se scházejí do 8 hodin, po domluvě mohou i déle a v jiný čas.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.  
 V případě, že dojde o prázdninách k přerušení provozu MŠ, provádějí se opravy a rekonstrukce v budově  MŠ, malování, generální úklid.
Dojde-li k přerušení provozu MŠ, jsou rodiče informováni s dostatečným předstihem.

b) Vnitřní uspořádaní MŠ 

MŠ je trojtřídní. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

První třída U Křemílka a Vochomůrky
Děti 2 – 4 leté – ve třídě pracují dvě učitelky – p. uč. Bc. Karolína Kotorová, p. uč. Bc. Simona Vajzová

Druhá třída  U Šípkové Růženky
Děti 4 – 5 leté – ve třídě pracuje vedoucí učitelka MŠ Jitka Kalinová a p. uč. Tereza Škubalová  .

Třetí třída U skřítka Školáčka je zřízena v budově ZŠ. Navštěvují ji děti  
5 – 7 leté – v této třídě p. uč. Jarmila Vejvodová a p. uč. Martina Drofová.
     Po obědě ve školní jídelně se děti 5 – 7 leté vrací do budovy MŠ. Část dětí všech věkových skupin odchází po obědě domů. Mladší děti, které v MŠ odpoledne zůstávají, odpočívají v ložnici. Starší děti se odpoledne po krátkém odpočinku věnují klidovým činnostem a hrám. Po odpolední svačině probíhají  zájmové činnosti a hry.

c) Organizace dne v mateřské škole:

Orientační časy:

6.30 – 8.00 scházení dětí, spontánní hry, v 7.30 odcházejí děti 5-7 leté s učitelkou do své třídy v ZŠ.

7.30 – 9.00 námětové, konstruktivní, didaktické, spontánní hry, individuální a skupinové činnosti s učitelkou dle potřeb dětí, seznámení s programem dne, tělovýchovné chvilky, zdravotní cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry.

9.00 – 9.20 hygiena, příprava na stolování, ranní svačina, hygiena

9.20 – 10.00 řízené skupinové i kolektivní činnosti dle aktuálních třídních výchovně vzdělávacích programů

10.00 – 12.00 příprava na pobyt venku, pobyt venku

12.00 – 12.30 hygiena, oběd, hygiena

12.30 – 13.00 odchod některých dětí domů

12.30 – 14.30 mladší děti: poslech čtených pohádek, odpočinek či spánek dle potřeb dětí

12.30 – 13.50  starší děti: poslech čtených, reprodukovaných pohádek, příběhů, odpočinek, klidové činnosti a hry

13.50 – 14.30 hygiena, příprava stolování, odpolední svačina ( mladší děti svačí déle – podle potřeb)

14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti dle třídních výchovně vzdělávacích programů a zájmu dětí. Spontánní hry, pobyt venku dle počasí, postupné rozcházení dětí domů.
Organizace dne je podrobněji rozpracována  v třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.
Po obědě děti odcházejí domů nejdříve ve 12,30 hod. Odpolední rozcházení dětí je zcela na možnostech rodičů. Doporučujeme nejdříve od 14,30 hodin.


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
Ředitel ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá Mgr. Jiří Hladík má vypracovaná kritéria pro přijímání dětí do MŠ podle „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“. Na základě těchto kritérií rozhoduje o přijímání dětí do MŠ.