Název a charakteristika ŠVP:
    Obsah  ŠVP, jehož název zní  „Básničky nám pomáhají objevovat svět“, je rozdělen do pěti hlavních integrovaných tématických bloků.
Tyto hlavní integrované tématické bloky jsou zpracovány učitelkami v třídních vzdělávacích programech v jednotlivých třídách do dalších integrovaných tématických bloků s ohledem na věk, potřeby, možnosti dětí.
     Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a z podmínek mateřské školy. Je zaměřen na osvojování si základních principů zdravého životního stylu, péči o zdraví a vytváření  kladného vztahu k přírodnímu prostředí, okolnímu světu, ostatním lidem i k sobě samému. Systematicky rozvíjí celou osobnost dítěte.
Poměr spontánních a řízených činností   je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času na spontánní hru, pracují svým osobním tempem. Dbáme na zachování a respektování soukromí dětí.
Školní vzdělávací program je rodičům přístupný na nástěnce v šatnách MŠ a v jednotlivých třídách u p. učitelek.

Proškolená učitelka III. třídy MŠ bude i v letošním školním roce nadále realizovat projekt „Malá technická univerzita“ s dětmi nejstarší věkové skupiny. Děti se zdokonalují v kooperativních činnostech, realizují stavby podle plánů = projektů. V rámci realizace lekcí „Malé technické univerzity“ získávají (přiměřeně věku) informace z oblasti polytechnického vzdělávání.

Mateřská škola je zapojena do projektu „Šablony III“. V rámci tohoto projektu a dle stanovených pravidel budou realizovány „Projektové dny v MŠ“ a „Projektové dny mimo MŠ“. Zapojením do uvedeného projektu pracujeme na dalším zkvalitnění vzdělávací práce v MŠ.

Ve spolupráci s klinickým logopedem a s rodiči dětí zajišťujeme logopedickou prevenci řeči dětí.

Jako nadstandardní činnost nabízíme
– kroužek „Hravá angličtina“ pro 4-5 leté a 5-7 leté děti. Odpoledne, po odpočinku dětí, jedenkrát týdně jej vede paní učitelka ZŠ Mgr. Petra  Tabačarová Nováková. Kroužek není součástí ŠVP, neúčastní se jej učitelkyMŠ.                                                          

Rodiče mohou využít nabídky ZUŠ a přihlásit své 5-7 leté děti III. třídy MŠ po dohodě s učiteli ZUŠ a hravém „hudebním přezkoušení“ do přípravného ročníku hry na hudební nástroj.