a) Historie a obecná charakteristika

     V Dolní Bělé byla v roce 1953 založena jednotřídní mateřská škola.
Roku 1971 se rozšířila o přístavbu ložnice a šatny. Pak plnila několik let funkci dvoutřídní mateřské školy.
Po provedení další stavební úpravy v roce 2002  vznikla trojtřídní MŠ s celodenním provozem ve všech třídách. Kapacita školy však nadále nevyhovovala velkému počtu přihlášených dětí, a tak byla v roce 2010 v budově ZŠ zřízena další třída pro předškolní děti s vlastní umývárnou a WC. V současné době je tedy MŠ trojtřídní – dvě třídy v budově MŠ a jedna v ZŠ.
Budova mateřské školy  je spojena se základní školou chodbou. Obě školy mají společnou kuchyni a plynovou kotelnu. V r. 2009 došlo k výměně oken a zateplení fasády na budovách MŠ i ZŠ a v r. 2012 bylo obnoveno oplocení zahrady MŠ a provedena úprava zahradního terénu. V roce 2013 byla provedena kompletní rekonstrukce umývárny a WC v MŠ. V roce 2014 prošla rekonstrukcí kuchyně v MŠ a byla vybavena novým nábytkem. Od roku 2015 prochází postupně všechny prostory MŠ novou výmalbou a jsou prováděny nátěry dveří a zárubní. Postupně obnovujeme také vybavení a nábytek v mateřské škole.
Mateřská škola i základní škola jsou  umístěny v klidném prostředí velké  zahrady. Máme skvělé  možnosti vycházek a pobytů v přírodě. Využíváme vybavenou zahradu mateřské školy, tělocvičnu i sportovní hřiště základní školy.
 
b)  Spolupráce MŠ s organizacemi
   Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. Děti a učitelky MŠ, pokud jsou k akcím OÚ přizvány, pomáhají zajištěním kulturního vystoupení. Zřizovatel je průběžně informován o připravovaných akcích MŠ, starosta obce se akcí MŠ účastní.

     Spolupráce se základní školou je trvale efektivní. Učitelky MŠ a ZŠ spolupracují nejen před zápisem dětí do ZŠ. Navzájem se navštěvují a pozorují děti
v přirozeném prostředí. Učitelka ZŠ – výchovná poradkyně – přichází mezi rodiče budoucích prvňáčků, radí a upozorňuje na různá úskalí nástupu dětí do ZŠ.
      Žáci ZŠ pro děti z MŠ připravují sportovní a zábavné programy, koncem června pomáhají při zajišťování závěrečného rozloučení s předškolními dětmi.
Několikrát během školního roku se setkáváme na společných kulturních akcích v ZŠ, jako jsou divadelní a hudební představení, seznamování s tradicemi, vzdělávací představení – přiměřené věku dětí, programy podporující zdravý životní styl, v červnu rozloučení s žáky deváté třídy. 

     Spolupráce s PPP Plzeň – sever je také na velmi dobré úrovni. Učitelka předškolních dětí se účastní školení v PPP.  S pracovnicemi PPP se radíme na dalších postupech při výchovně vzdělávací práci, při individuální práci s dětmi.
 PPP spolupracuje také přímo s rodiči dětí, které mají odklad školní docházky.

     Spolupracujeme se ZUŠ Plasy, s její pobočkou v ZŠ v Dolní Bělé. Některé děti MŠ navštěvují přípravné ročníky ZUŠ – hra na hudební nástroj.
ZUŠ pro MŠ pořádá dva  koncerty Vánoční a Jarní.

    Spolupracujeme s klinickým logopedem.

Spolupráce s dalšími organizacemi:
Výborná je spolupráce s místní knihovnou. Zapojili jsme se do programu, který má přivést děti do knihoven a motivovat je k lásce ke knihám.
Sokol Dolní Bělá nabízí rodičům předškolních dětí možnost přihlásit své děti k docházce do dětského fotbalového oddílu.
Dětská lékařka nám poskytuje rady v případě potřeby.
     Spolupráce s rodiči je kvalitní, na dobré úrovni a nadále se rozvíjí. Rodiče a pedagogové jsou k sobě otevření, vstřícní, respektující se, jsou ochotni spolupracovat. Učitelky mají důvěru rodičů.
Rodiče jsou informováni o akcích v MŠ, o jejich dítěti, o jeho rozvoji, domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání.
     Učitelky MŠ zachovávají diskrétnost, chrání soukromí rodiny. Jednají ohleduplně, taktně, vyvarují se přílišné horlivosti v poskytování nevyžádaných informací. Nabízejí rodičům pomoc při problémech jejich dětí v rámci rozsahu pedagogických kompetencí předškolního pedagoga. Radí se s rodiči na dalším postupu ve výchově a vzdělávání jejich dětí.
Obě strany hledají společná, přijatelná řešení, která posouvají dítě vpřed.

Prezentace mateřské školy na veřejnosti:
Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány na vývěsce v obci a na zdravotním středisku. Dále prezentujeme naší mateřskou školu na internetových webových stránkách školy.
V průběhu školního roku pořádáme dvě veřejná vystoupení dětí, jedno před Vánoci, druhé na Den matek.
Obě akce jsou veřejností očekávané a účast rodičů i veřejnosti na nich je veliká.
Stejnou tradici má rozloučení s předškoláky na konci roku.
Účastníme se s dětmi některých výtvarných soutěží.
                                  Podmínky pro vzdělávání
 Materiální podmínky: 

   Mateřská škola je trojtřídní. V budově mateřské školy využívají děti první a druhé třídy čtyři místnosti = každá věková skupina dvě místnosti se sociálním zařízením. Třetí třída je zřízena v základní škole
s vlastním sociálním zázemím. Jednotlivé věkové skupiny dětí mají svoji šatnu v budově MŠ. Standardní vybavení mateřské školy postupně, dle finančních možností, obnovujeme. K veškerému potřebnému materiálu, pomůckám, knihám, hračkám mají děti volný přístup. Mohou si je brát i ukládat samostatně. V jednotlivých třídách jsme vytvořili  hrové koutky pro námětové hry. Ty jsou postupně obnovovány a upravovány podle potřeb a zájmu dětí. Nábytek je rovněž dětem volně přístupný.
Vybavení tříd hračkami, vzdělávacími pomůckami, materiály, knihami odpovídá počtu dětí, jejich věku.
Nábytek, dětská lůžka a ostatní zařízení tříd je odpovídající, zdravotně nezávadné a bezpečné.
     Dětské práce je možno shlédnout na nástěnkách v každé šatně, zdobí též třídy, vývěsky v obci, webové stránky školy.
V MŠ se odpoledne jedna třída využívá jako samostatná, větratelná ložnice.

Zahrada MŠ je vybavena dřevěnou průlezkou, zahradním domkem s pergolou, dřevěnými lavičkami, dvěma pískovišti se stínícími a zároveň krycími plachtami. Děti využívají ke kreslení, k procvičování grafomotorických cvičení tabule pod pergolou zahradního domku.
K zastínění části prostoru zahrady využíváme stínící plachty, 4 slunečníky, pergolu zahradního domku a stín, který poskytuje část plotu zahrady, kde je nainstalována 90% stínící tkanina.
Vnitřní i vnější prostory MŠ jsou bezpečné, splňují hygienické normy.

Životospráva:
Stravování dětí probíhá v tříhodinových intervalech. Jídelníček je sestavený podle zásad zdravé výživy a pitný režim mají děti k dispozici po celý den ve všech třídách, nápoje jsou obměňovány.
Otužování provádíme pravidelným větráním, přiměřeným oblečením pro pobyt venku i uvnitř budovy, každodenními vycházkami do okolí MŠ (ven nechodíme pouze, je-li mráz pod -10°C, v dešti, za inverze).
Menší prostory tříd jsou kompenzovány dostatečnými, bezpečnými prostory v okolí školy a využíváním tělocvičny ZŠ. 
Při odpoledním odpočinku přihlížíme k potřebám dětí a k požadavkům rodičů. Děti I. třídy po přečtené pohádce spí nebo odpočívají ve třídě, kterou užíváme jako větratelnou ložnici. Lehátka se denně rozkládají a skládají. Dopoledne prostor této třídy slouží dětem ke hrám a pohybovým činnostem. Děti II. a III. třídy odpočívají na matracích a poslouchají čtenou nebo reprodukovanou pohádku, příběh. Odpočinek trvá podle potřeby dětí 30 minut, někdy déle.
V případě, že děti usnou, mohou spát nerušeně přikryté na matracích dle jejich potřeby – nejdéle do 14 hodin. Pokud některé děti II. třídy odpolední spánek potřebují pravidelně, mohou spát na lehátkách v ložnici MŠ. Klidové hry a činnosti dětí, které neusínají a po odpočinku vstávají, vycházejí z třídních výchovně vzdělávacích programů probíhají ve vedlejší třídě (mohou se připojit i nespící děti z I. třídy). Po odpočinku, spánku a klidových činnostech se podává odpolední svačina.  Po svačině se děti věnují odpoledním zájmovým činnostem a hrám. Opět vycházíme ze zájmu dětí a z TVP. Každé dítě má prostor pro vyžití dle svých individuálních potřeb v rámci pravidel slušného chování a dodržování pravidel bezpečnosti.

Psychosociální podmínky:
Při všech činnostech během dne respektujeme individualitu dítěte. Nově příchozím dětem je umožněno si na prostředí MŠ v klidu zvykat. Všichni mají rovnocenné postavení.
Děti jsou spolutvůrci pravidel, vedeme je k samostatnému rozhodování, ke vzájemné spolupráci, k respektování dospělých i vrstevníků, umožňujeme svobodu v rámci pravidel. 
Pedagogický styl je podnětný, demokratický, komunikace s dítětem vstřícná, empatická, naslouchající. Vzdělávací nabídka je dětem blízká, pochopitelná, prakticky využitelná.
Ve vztazích dětí s dospělými panuje důvěra a tolerance, vzájemná pomoc, podpora, slušnost. 
Dospělí v MŠ vedou děti nenásilně prosociálním směrem, což napomáhá prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Učitelky užívají v dostatečné míře pozitivní motivaci, pochvalu, povzbuzení.  
V MŠ panuje ovzduší důvěry, tolerance, ohleduplnosti, vzájemné pomoci.

Organizace:
Pružný denní řád, reaguje na možnosti a potřeby dětí. Zařazujeme spontánní hrové i řízené aktivity, zdravotně preventivní pohybové aktivity.
Třídy v naší MŠ jsou dopoledne věkově sourodé. Po odpoledním odpočinku děti II. a III. třídy spojujeme v jednu třídu, protože část dětí odchází po obědě domů a počet spojených dětí nepřekračuje stanovený počet dětí ve třídě.  
MŠ poskytuje dětem zázemí, bezpečí, klid, soukromí.
Snažíme se, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený. Děti pracují svým osobním tempem, experimentují, objevují, jsou podněcovány k aktivitě. Poskytujeme jim potřebný prostor pro spontánní hru.
Vytváříme vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  Plánování vychází z potřeb, zájmů a z možností dětí.
 
Personální zajištění MŠ pedagogickými pracovnicemi:

Personální zajištění MŠ pedagogickými pracovnicemi:
S dětmi pracuje 6 učitelek:
Jitka Kalinová – zástupkyně ředitele školy pro úsek mateřské školy
Bc. Karolína Kotorová – kvalifikovaná učitelka MŠ
Jarmila Vejvodová – kvalifikovaná učitelka MŠ
Bc. Simona Vajzová – kvalifikovaná učitelka MŠ
Bc. Tereza Škubalová – kvalifikovaná učitelka MŠ
Martina Drofová – kvalifikovaná učitelka MŠ