Celý dokument ke stažení zde (formát pdf)

Povinně zveřejňované informace

Obecné  informace ke GDPRdle § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá p.o. , jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracována na základě povinností, uložených Správci zvláštními zákony, případně na základě plnění smlouvy. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost nebo smluvní vztah, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Správce provádí jen výjimečně. Délka uchovávání osobních údajů je dána právními předpisy nebo spisovým řádem. Správce zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu podle jednotlivých účelů zpracování, po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Správce respektuje práva občanů, která jsou jim zaručená zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Správce zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných při plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu, při plnění smlouvy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Správce pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Správce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana. Dále má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, výjimečně i uplatnit právo na přenositelnost údajů k jinému správci. Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, má právo odvolat kdykoli souhlas. Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Podrobnosti k právům jsou uvedeny u dozorového úřadu www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 )

Na Správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 3xhmct4,  emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese reditelna@zsamsdolnibela.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá,  nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Základní školu a Mateřskou školu Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je JUDr. Jan Šťastný, MPA, email: stastny@catania.cz tel. 777 418 512.

Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Škola informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete prohlédnout zde: Tabulka školy.

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů “ Tabulka školy.“, kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst.5 písm c) čl.14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl.14 GDPR. V souladu s čl.14 GDPR odst.5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl.14 GDPR odst.5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel. 

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl.14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (JUDr. Jan Šťastný, MPA; stastny@catania.cz) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu. 

Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl.6 GDPR odst.1 písm f) má v souladu s čl.35 GDPR v případě potřeby zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).