Vyhlášení voleb do Školské rady – červen 2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá vyhlašuje volby do školské rady (pro období červenec 2024 – červenec 2027) v souladu s §167 odst. (2, 4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem a schváleným zastupitelstvem obce Dolní Bělá dne 26. 5. 2021.

Konání voleb

Zájemce o členství ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků prosíme, aby vyplněný a podepsaný kandidátní lístek doručili do 29. 5. 2024, do 13:00, osobně nebo korespondenčně na adresu školy, popřípadě elektronicky do datové schránky školy (ID schránky: 3xhmct4). Kandidátní lístek je ke stažení zde .

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Z tohoto seznamu kandidátů bude sestaven volební lístek.

Seznam kandidátů z řad zákonných zástupců žáků

Termín hlasování a způsob volby

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Členové přípravného výboru:
Mgr. Petra Tabačarová Nováková (pedagogický pracovník školy), email: novakovap@zsamsdolnibela.cz
Petr Kraus (zákonný zástupce žáka)
Dana Täglová (zákonný zástupce žáka)
Jana Uhlířová (zákonný zástupce žáka)

Přílohy:
Kandidátní lístek + souhlas s volbou
Vyhlášení voleb
Volební řád
Příslušné paragrafy Školského zákona vymezující funkci školské rady
(Vše formáty pdf)

Termín zasedání:

Čas:

Místo:

Program zasedání:

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je tříčlenná, funkční období je tři roky, zasedá minimálně dvakrát ročně.

Složení školské rady pro období 2021 – 2024:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Lenka Svobodová
za zřizovatele:
Vendula Chárová
za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Ludmila Čechová
Předsedkyně: Ing. Lenka Svobodová
Kontakt na předsedkyni školské rady: skolskarada@zsamsdolnibela.cz

Dokumenty

Zápisy ze školního roku 2023/2024

Zápis ze schůze ŠR dne 24. 1. 2024 ke stažení zde (pdf)

Zápis ze schůze ŠR dne 25. 10. 2023 ke stažení zde (pdf)

Zápis ze schůze ŠR dne 6. 9. 2023 ke stažení zde (pdf)

Zápisy ze školního roku 2022/2023

Zápis ze zasedání Školské rady, 14. 6. 2023

Přílohy k zápisu z 8. zasedání Školské rady

Přílohy k zápisu ze 7. zasedání Školské rady