Složení školské rady

Na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 byla ustanovena školská rada ve složení:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byla jmenována:
Bc. Gabriela Frai Holotová, předsedkyně školské rady
Spojení: gabriela.holotova@centrum.cz

Za zaměstnance školy byla zvolena:
Mgr. Martina K a r l o v c o v á, členka školské rady
Spojení: makar@seznam.cz

Za zřizovatele byla jmenována:
Anna H o s p r o v á, členka školské rady


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Její pravomoci jsou stanoveny § 168 odst. 1 téhož zákona.
Pravomoci školské rady
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
• schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Za správnost: Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy