KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DOLNÍ BĚLÉ

Celý dokument (formát Word) ke stažení zde

1.  Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

  1. Vymezení poradenských služeb ve škole

        Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitelškoly,případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

             Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

1.2.  Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

        a) výchovný poradce – primárně se věnuje problematice kariérového poradenství a   

                                             procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

        b) školní metodik prevence – pracuje především v oblasti prevence rizikového chování

        c) třídní učitelé

        d) učitelé – výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, výchovy k volbě povolání

 1.3. Úkoly a cíle pedagogicko-psychologického poradenství na ZŠ:

–     vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování

–     sledování účinnosti preventivních programů, vytvoření metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci

–     poskytování poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků

–     vytváření podmínek pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a   

      nadanými žáky

–     vybudování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a příjímání sociálních odlišností na škole

–     prohloubení včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

–     poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů

–     prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči

–     integrace poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC a IPS úřadů práce

2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy

         Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské činnosti

  1. poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků:

–     poskytování informací o studiu na středních školách, středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích rodičům, žákům a třídním učitelům (třídní schůzky, odborné publikace, nabídky škol)

–     informování o přijetí žáků na střední a odborné školy v předcházejícím školním roce na internetových stránkách školy

–     zprostředkovávání besed žáků 9. tříd se zástupci středních škol a učilišť

–     předávání potřebných informací k volbě povolání třídnímu učiteli a učiteli pro volbu povolání

–     zveřejňování aktuálních informací o volbě povolání na nástěnce, zajišťování informačních brožur, předávání užitečných www stránek, které se týkají dalšího vzdělávání či uplatnění absolventů

–     možnost využívání konzultačních hodin výchovného poradce žáky 9.tříd a jejich rodiči

–     průzkum předběžného zájmu žáků o studium na SŠ a OU

–     předávání informací žákům o „Dnech otevřených dveří“ na SŠ a OU a umožňování   

      jejich návštěv

–     provádění skupinových šetření k volbě povolání, zájmové dotazníky (ve vyuč. procesu)

–     spolupráce s IPS úřadů práce, organizování besed k volbě povolání

–     podávání informací o zvláštním režimu přijímacích zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

–     seznámení s důležitými termíny odevzdání přihlášek na SŠ a OU, případná pomoc při jejich vyplňování

–     sledování (evidence) přijímání žáků na SŠ a OU

–     pomoc žákům, kteří nebyli přijati, při sestavování odvolání

–     vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči

–     doporučování rodičům těchto žáků vhodnost (potřebnost) vyšetření a odborné posouzení specializovaným pracovištěm (PPP nebo SPC)

–     příprava podmínek pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, shromažďování podkladů k této práci, zajišťování dokumentace, vypracování individuálních vzdělávacích plánů, organizace práce s těmito žáky, poskytování informací rodičům o práci s žákem

–     zajišťování materiálu, popř. pomůcek, odborných publikací a informací pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

–     využívání úzké spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou přímo na škole (pravidelnou individuální prací se žáky), která zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vyučovací proces podle individuálního vzdělávacího plánu

–     průběžné sledování časové platnosti psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření

–     pomoc při vytváření podmínek pro výuku dětí s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování z pedagogicko-psychologické poradny v mírnější formě

–     vyhledávání a sledování žáků mimořádně nadaných, na doporučení PPP případné nabídnutí individuálního programu ve vybraných předmětech, který by žáka motivoval ke zvýšenému úsilí a poskytl dostatek možností pro jeho další rozvoj

–     klást důraz na dodržování školního řádu

–     při porušení školního řádu postupovat podle Pravidel pro hodnocení chování, která

      jsou součástí školního řádu

–     při řešení výukových problémů uplatňovat individuální přístup ve vyučování, spolupráce s rodiči, PPP a SPC, postupovat podle Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

–     při závažném výchovném problému svolat výchovnou komisi – tým pedagogů, který navrhuje výchovná opatření; složení výchovné komise: ředitel školy; výchovný poradce; metodik školní prevence; třídní učitel žáka, kterého se výchovný problém týká, popř. další zainteresovaní učitelé

            Plán výchovné komise (průběžně celý rok v případě potřeby)

– jednání se žáky, kteří porušili školní řád nebo se žáky, u nichž se projevily jiné   

  výchovné problémy

– doporučení a konzultace s TU – postupy práce s problémovými žáky, návrh způsobu                             

        spolupráce s jejich rodiči při řešení vzniklého problému

– předkládání návrhů výchovných opatření pro žáky, kteří porušili školní řád

      – provádění písemného záznamu z každého jednání se žáky a rodiči

      – v závažných případech předat k řešení PČR, popř. OSPOD

Informační činnosti

Informace poskytuje:

Mgr. Martina Karlovcová

Přehled institucí poskytujících informační a poradenskou činnost v Plzni

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

pracoviště PLZEŇ – SEVER, Částkova 78, 326 00, tel. 377 468 172, fax: 377 468 442,

e-mail: poradnasever@pepor-plzen.cz