KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DOLNÍ BĚLÉ

Celý dokument ke stažení, viz odkaz níže (formát Word).

KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DOLNÍ BĚLÉ

  1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

1.1. Vymezení poradenských služeb ve škole
Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.
Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

1.2. Poradenské služby na ZŠ zajišťují:
a) výchovný poradce – primárně se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
b) školní metodik prevence – pracuje především v oblasti prevence rizikového chování
c) třídní učitelé
d) učitelé – výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, výchovy k volbě povolání

1.3. Úkoly a cíle pedagogicko-psychologického poradenství na ZŠ:
-vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
-sledování účinnosti preventivních programů, vytvoření metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci
-poskytování poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
-vytváření podmínek pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky
-vybudování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a příjímání sociálních odlišností na škole
-prohloubení včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
-poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
-prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
-integrace poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC a IPS úřadů práce

  1. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy
    Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

2.1. Výchovný poradce
Poradenské činnosti

a)poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků:
-poskytování informací o studiu na středních školách, středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích rodičům, žákům a třídním učitelům (třídní schůzky, odborné publikace, nabídky škol)
-informování o přijetí žáků na střední a odborné školy v předcházejícím školním roce na internetových stránkách školy
-zprostředkovávání besed žáků 9. tříd se zástupci středních škol a učilišť
-předávání potřebných informací k volbě povolání třídnímu učiteli a učiteli pro volbu povolání
-zveřejňování aktuálních informací o volbě povolání na nástěnce, zajišťování informačních brožur, předávání užitečných www stránek, které se týkají dalšího vzdělávání či uplatnění absolventů
-možnost využívání konzultačních hodin výchovného poradce žáky 9.tříd a jejich rodiči
-průzkum předběžného zájmu žáků o studium na SŠ a OU
-předávání informací žákům o „Dnech otevřených dveří“ na SŠ a OU a umožňování jejich návštěv
-provádění skupinových šetření k volbě povolání, zájmové dotazníky (ve vyuč. procesu)
-spolupráce s IPS úřadů práce, organizování besed k volbě povolání
-podávání informací o zvláštním režimu přijímacích zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
-seznámení s důležitými termíny odevzdání přihlášek na SŠ a OU, případná pomoc při jejich vyplňování
-sledování (evidence) přijímání žáků na SŠ a OU
-pomoc žákům, kteří nebyli přijati, při sestavování odvolání

b)výchovné poradenství – práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
-vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči
-doporučování rodičům těchto žáků vhodnost (potřebnost) vyšetření a odborné posouzení specializovaným pracovištěm (PPP nebo SPC)
-příprava podmínek pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, shromažďování podkladů k této práci, zajišťování dokumentace, vypracování individuálních vzdělávacích plánů, organizace práce s těmito žáky, poskytování informací rodičům o práci s žákem
-zajišťování materiálu, popř. pomůcek, odborných publikací a informací pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
-využívání úzké spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou přímo na škole (pravidelnou individuální prací se žáky), která zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vyučovací proces podle individuálního vzdělávacího plánu
-průběžné sledování časové platnosti psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření
-pomoc při vytváření podmínek pro výuku dětí s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování z pedagogicko-psychologické poradny v mírnější formě
-vyhledávání a sledování žáků mimořádně nadaných, na doporučení PPP případné nabídnutí individuálního programu ve vybraných předmětech, který by žáka motivoval ke zvýšenému úsilí a poskytl dostatek možností pro jeho další rozvoj

c)řešení výukových a výchovných problémů žáků
-klást důraz na dodržování školního řádu
-při porušení školního řádu postupovat podle Pravidel pro hodnocení chování, která jsou součástí školního řádu
-při řešení výukových problémů uplatňovat individuální přístup ve vyučování, spolupráce s rodiči, PPP a SPC, postupovat podle Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků
-při závažném výchovném problému svolat výchovnou komisi – tým pedagogů, který navrhuje výchovná opatření; složení výchovné komise: ředitel školy; výchovný poradce; metodik školní prevence; třídní učitel žáka, kterého se výchovný problém týká, popř. další zainteresovaní učitelé

Plán výchovné komise (průběžně celý rok v případě potřeby)

Informační činnosti
Informace poskytuje:
Mgr. Martina Karlovcová
-péče o žáky 1. – 9. roč. – výukové problémy
-péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
-přijímací řízení na SŠ a OU
konzultační hodiny: kdykoli po domluvě
-tel.: 605 244 849
-e-mail: karlovcovam@zsamsdolnibela.cz

Přehled institucí poskytujících informační a poradenskou činnost v Plzni

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
pracoviště PLZEŇ – SEVER, Částkova 78, 326 00, tel. 377 468 172, fax: 377 468 442,
e-mail: poradnasever@pepor-plzen.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči
Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň

Středisko výchovné péče v Plzni
Karlovarská 67, 323 00 Plzeň, tel. 777 722 329, e-mail: svpplzen@dduplzen.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, tel: 950 149 444, 950 148 477

2.2. Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

a) Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
Minimální preventivní program vypracovává školní metodik prevence (dále ŠMP) na každý školní rok. Na jeho realizaci se podílejí ostatní pedagogičtí pracovníci školy. Rodiče jsou s minimálním preventivním programem seznámeni prostřednictvím třídních schůzek, na webových stránkách školy nebo je k nahlédnutí na nástěnce v budově školy.
b) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

Ve všech oblastech činnosti jsou stanovena základní pravidla práce s dětmi:
-vytvářet prostředí, ve kterém budou děti vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a sebeúctě s dostatečným prostorem pro seberealizaci dítěte
-podněcovat v dětech pocit zodpovědného přístupu k vlastnímu zdraví a vést děti ke zdravému životnímu stylu
-v boji proti návykovým látkám se zaměřit na společensky akceptované drogy, protože s těmi se děti běžně setkávají; tyto drogy mají na svědomí prokazatelně větší počet lidských životů než drogy zakázané
-při prevenci dalších nebezpečných jevů klást důraz na problematiku snižování lidské důstojnosti – vydírání a šikany; zdůraznit nebezpečí lhostejnosti
-věnovat náležitou pozornost dětem, u kterých existuje důvodné podezření ze zanedbávání povinné péče nebo dokonce týrání ze strany dospělých
-pěstovat v dětech vědomí rovnosti všech lidí bez rozdílu národnosti a barvy pleti,vysvětlovat nebezpečí rasismu a xenofobie
-vychovávat děti k zodpovědnému výběru partnera a k zodpovědnosti při zakládání rodiny
-v průběhu celé školní docházky vytvářet v dětech vztah k životnímu prostředí, ve kterém žijí a bojovat proti vandalismu.

c) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
d) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
e) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
f) Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
g) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
h) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
i) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).
j) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

a)Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy (pedagogické rady, nástěnka k prevenci rizikového chování).

Osobní konzultace:
Mgr. Zuzana Ferenčíková
konzultační hodiny po telefonické domluvě kdykoliv
tel: 608 196 823
e-mail: ferencikovaz@zsamsdolnibela.cz
V budově školy je umístěna také SCHRÁNKA DŮVĚRY, která má i svou emailovou podobu: schrankaduvery@zsamsdolnibela.cz

Důležitá telefonní čísla:
Linka bezpečí – http://www.linkabezpeci.cz/, telefon: 116 111 (primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě, v provozu je i chat nebo email)
Linka vzkaz domů – 800 111 113, 724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání
Rodičovská linka – 606 021 021 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy
Bílý kruh bezpečí – 377 637 695
Linka důvěry a psychologické pomoci Plzeň – 377 462 312, 605 965 822
Linka pro rodinu a školu – www.linkaztracenedite.cz, telefon: 116 000

b) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
c) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působících v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
d) Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
e) Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti
a) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
b) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné po rozvoj rizikového chování ve škole.
c) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

2.3.Speciální pedagog školy
Činnost speciálního pedagoga školy

a) Podílí se na vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně pedagogických potřeb / tzn. provádí screening, ankety, dotazníky přímé pozorování ve třídách ve škole, které se týkají speciálních vzdělávacích potřeb žáků, výsledky konzultuje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem primární prevence, třídním učitelem, popřípadě informuje formou konzultace rodiče o výsledcích tohoto šetření.
b) Poskytuje konzultační, poradenskou a intervenční činnosti pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky školy, žáky.
c) Poskytuje dlouhodobou i krátkodobou speciálně pedagogickou péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
d) Poskytuje přímou pedagogickou činnost žákům školy v rámci pedagogické intervence,tzn. dlouhodobé i krátkodobé vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu založenou na nastavených podpůrných opatření.
e) Konzultuje při zápisu do 1. ročníků základního vzdělávání se zákonnými zástupci, pedagogickými pracovníky školy.
f) Zabývá se metodickou a vzdělávací činností – tzn. provádí sledování průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje metodickou podporu pro pracovníky školy a asistenty pedagoga ve škole, spolupracuje s pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby, doporučuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
g) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními / PPP, SPC /.

Osobní konzultace:
Mgr. Šárka Čechurová

3. Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských službách školy

3.1. Třídní učitel

3.2. Učitel(é) vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole
Dále uvedené provozní podmínky jsou nezbytné pro plnění poradenských úkolů školy, tj. pro výkon standardních činností školních poradenských pracovníků.

4.1. Časová dostupnost služeb
Každý z poradenských pracovníků školy má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, konzultační hodiny pro učitele a konzultační hodiny pro rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Závažné případy, jejichž řešení nesnese odklad, řeší VP, ŠMP nebo ředitel školy bezodkladně.

4.2. Informovanost o službách
Škola zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům a jejich rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný u ředitele školy, na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.
O poskytování poradenských služeb informuje škola ve svých výročních zprávách.

4.3. Práce s informacemi a s důvěrnými daty
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

  1. Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy
    Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

M. Karlovcová, VP školy
Schváleno pedagogickou radou dne: 31. 8. 2023