PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Celý dokument (formát Word) ke stažení zde

Organizace přijímacího řízení

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:
• kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
• předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2023, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška). Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy         do 1. března 2023. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.
Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

Jednotná příjímací zkouška

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia
1. termín – 13. dubna 2023
2. termín – 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín – 17. dubna 2023
2. termín – 18. dubna 2023

Náhradní termíny
1. náhradní termín – 10. května 2023
2. náhradní termín – 11. května 2023

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pokud uchazeč podal dvě přihlášky do oborů, kde se koná jednotná přijímací zkouška, může testy konat ve dvou termínech:
• v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
• ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Pořadí škol neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se koná jednotná přijímací zkouška, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Výsledky příjímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení. Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Pokud je uchazeč přijat, odevzdá střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být na školu přijat.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek do 15. března 2023 ve své škole, ostatním uchazečům vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého bydliště.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:
• že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
• uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

V případě nepřijetí může uchazeč ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení.

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.
Přehled průběžně aktualizovaných volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici zde.

Informace k přijímacímu řízení

Všechny informace o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na TEAMS i v tištěné podobě ve škole, nebo je ke stažení níže v příloze.
Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na webu www.technikaaremeslo.cz/ www.facebook.com/technikaaremeslo/.
Další informace naleznete na www.msmt.czprijimacky.cermat.cz, www.studujvpk.cz, www.infoabsolvent.cz,            www.atlasskolstvi.cz, www.nuov.cz.

Soubory ke stažení