Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/22

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které musí být totožné.
Do přihlášky se vyplňuje vysvědčení z I. pololetí školního roku 2019/2020 a z I. pololetí školního roku 2020/2021. Vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 se do přihlášky nevyplňuje.
Jednotná přijímací zkouška

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín – 12. dubna 2021
2. termín – 13. dubna 2021
1. náhradní termín – 12. května 2021
2. náhradní termín – 13. května 2021

Šestiletá a osmiletá gymnázia
1. termín – 14. dubna 2021
2. termín – 15. dubna 2021
1. náhradní termín – 12. května 2021
2. náhradní termín – 13. května 2021

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se do celkového hodnocení přijímacího řízení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky. Ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici na www.cermat.cz.
U čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou může ředitel střední školy rozhodnout, zda využije jednotnou přijímací zkoušku, nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou. Ředitel školy může rozhodnout o zrušení příjímací zkoušky v případě, že škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru nepřevyšující plánovaný počet přijímaných. Tyto podmínky škola uvede v kritériích pro přijetí, která zveřejní na webových stránkách školy do 31. ledna 2021. Případné rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek škola zveřejnění na webových stránkách nejpozději
do 8. března 2021 a bezodkladně tuto informaci sdělí také uchazečům.

Při příjímacím řízení může dojít k těmto situacím:

• Uchazeč podal dvě přihlášky na školy, na kterých se koná jednotná přijímací zkouška. Na jedné ze škol ředitel rozhodl o zrušení jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na škole, která jednotnou přijímací zkoušku nezrušila.
• Uchazeč podal dvě přihlášky. Jednu na školu, která koná jednotnou přijímací zkoušku a na druhé škole se koná školní přijímací zkouška. V tomto případě uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na první škole. Na druhé škole vykoná školní přijímací zkoušku. Uchazeč tedy bude konat tři zkoušky (dvakrát jednotnou přijímací zkoušku, jednou školní přijímací zkoušku).
• Uchazeč podal jednu přihlášku do oboru s maturitní zkouškou, na které se koná jednotná přijímací zkouška a druhou do oboru s výučním listem. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na první škole.
• Uchazeč podal přihlášky na dvě školy, které konají školní přijímací zkoušku – vše probíhá dle pokynů jednotlivé střední školy. Školní zkouška se nebude konat v termínech, kdy probíhají jednotné přijímací zkoušky.
• Některé školy mohou v rámci přijímacího řízení využít jednotnou přijímací zkoušku a k ní navíc svoji školní přijímací zkoušku. Termín školní přijímací zkoušky pak bude stejný jako u jednotné přijímací zkoušky.


Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je žák povinen odevzdat střední škole řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být na školu přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek ve své škole, o termínu vydávání zápisových lístků zákonným zástupcům vás bude výchovná poradkyně včas informovat (během února).


Uchazečům, kteří nebyli na školu přijati, zašle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Žák pak může do 3 pracovních dnů od jeho doručení podat odvolání proti nepřijetí.

Užitečné odkazy:

Pomoc při výběru střední školy: https://www.infoabsolvent.cz/
Informace k jednotné přijímací zkoušce 2021 a procvičování testů: https://prijimacky.cermat.cz/
Přijímačky bez obav: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_48WTXRpqOpIAZ3zE0I9mOipH7FxhWq&fbclid=IwAR3rH8GBfO-y_Wu_3VLmdtp7amL9CragbJIP7LdadhO1cwXAonTYt5gv-t4

Dokumenty ke stažení