POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název:                                              

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace

Adresa: Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá

2. Důvod a způsob založení:

Organizace byla zřízena obcí Dolní Bělá dne 2. 10. 2002 zřizovací listinou č.j. 404/02 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

4925310287/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. Identifikační číslo školy

IČO: 75005654

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Rozpočet

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Strom“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Básničky nám pomáhají objevovat svět“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „Školní družina“

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  v kanceláři ředitele školy a v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.1. Vydané právní předpisy

Škola nevydává právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 Poskytování informacíPoznámka
1.Černobílé kopírování na kopírovacích strojíchA4 jednostranné5
2.TiskA4 černobílé10
  A4 barevné20
3.Kopírování na magnetické nosičeFlashdisk vlastní20
4.Telekomunikační poplatkyMeziměstskéDle platných tarifů
5.Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
6.Opisy a stejnopisy vysvědčení 100
7.Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

……………………………………………………………….