Charakteristika školního vzdělávacího programu
Zaměření školy

      Škola nemá žádné odborné zaměření. Naším cílem je poskytnout všem žákům základy všeobecného vzdělání, které by mělo být dostatečné pro další profesní růst dětí. Zároveň se je snažíme vybavit dostatečnými komunikačními dovednostmi, schopností orientovat se ve společnosti, samostatně získávat informace, uplatnit se ve společnosti.

Pojetí školního vzdělávacího programu

Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení a uplatnění ve společnosti.

V našem vzdělávacím programu je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných znalostí, schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

Za klíčové jsou považovány:

kompetence k učení – žák umí vybrat a využít vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, umí si naplánovat, zorganizovat a řídit vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení; vyhledá a třídí informace a na jejich základě je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě; vědomě a správně používá obecně užívané termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy; samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; poznává smysl a cíl učení, má k němu pozitivní vztah, je schopen posoudit vlastní pokrok a určit překážky nebo problémy, které mu v učení brání; je schopen naplánovat si, jak zdokonalit své učení a kriticky zhodnotit výsledky svého učení

Strategie školy směřující ke kompetenci k učení:

kompetence k řešení problémů – chceme přivést žáka k tomu, aby byl schopen vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů a využívat k tomu vlastní úsudek a zkušenosti; měl by si umět vyhledat informace vhodné k řešení problému, zobecňovat, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat konečné řešení problému; samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení; užívat logické, matematické a empirické postupy; ověřovat prakticky správnost řešení a osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů; kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a umět je obhájit, uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky své práce a činů zhodnotit

Strategie školy směřující ke kompetenci k řešení problémů:

kompetence komunikativní – zde se jedná o to naučit žákyformulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně se vyjadřovat (souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu); naslouchat druhým lidem porozumět jim, vhodně na ně reagovat, zapojovat se do diskuse, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat; rozumět různým textům a záznamům, obrazovým materiálům, gestům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům, reagovat na ně a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem a své komunikativní dovednosti využívat k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními

Strategie školy směřující ke kompetenci komunikativní:

kompetence sociální a personální by měly žáka naučit účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s ostatními na vytváření pravidel práce v týmu, přijmout roli v týmu a přispět ke společnému výsledku; podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat; přispět k diskusi v malé i větší skupině, chápat potřebu efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu, oceňovat zkušenosti druhých, respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, budovat si sebedůvěru, samostatně se rozvíjet; ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Strategie školy směřující ke kompetenci sociální a personální:

Cílem kompetencí občanských je pro nás naučit žáky respektovat přesvědčení druhých, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopnosti vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; žák by měl chápat základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy, být si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni; rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka; respektovat, chránit a cenit si našich tradic a kulturního i historického dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění a sportovních aktivit; chápat základní ekologické souvislosti a problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Strategie školy směřující ke kompetenci občanské:

Díky kompetencím pracovním by měl žák na konci základního vzdělávání používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky; přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot; využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vyučovacích předmětech v zájmu svého rozvoje a přípravy na budoucnost, činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení;

Strategie školy směřující ke kompetenci pracovní:

Díky digitálním kompetencím by měl žák na konci základního vzdělávání: ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívat je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhodovat, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít;  získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, spravovat a sdílet data, informace a digitální obsah, k tomu volit postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;  vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé formáty, vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků; využívat digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce; měl by chápat význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamovat se s novými technologiemi, kriticky hodnotit jejich přínosy a reflektovat rizika jejich využívání; zároveň by měl předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednat eticky

Strategie školy směřující ke kompetenci digitální:

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. To vše společně ve spolupráci pedagogů, rodičů žáků a odborníků z PPP.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatnímipotřebuje poskytnutí podpůrných opatření (podle § 16 odst. 1 ŠZ). Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů (§ 16 odst. 3 ŠZ). Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ (§ 16 odst. 4 ŠZ).

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Základními opatřeními jsou:

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ je možné v ŠVP upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá s doporučení školského poradenského zařízení.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů – podpůrná opatření prvního stupně kompenzují mírné obtíže ve vzdělávání žáka (např. specifické potřeby žáka krátkodobé povahy), podpůrná opatření pátého stupně jsou určena žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení. Žákům s lehkým mentálním postižením budou zpravidla přiznávána podpůrná opatření třetího stupně. Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření specifikují § 11 až 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Cílem podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Každý vyučující tomu přizpůsobí své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření, jejichž pravidla stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Péče školy o žáky se SVP:

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP STROM). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení nejméně jednou ročně.

Pravidla pro sestavení IVP:

Postup při sestavování IVP:

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP (v ŠVP uvedeno ve sloupci „P“), případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP, které umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV jsou na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jeho vzdělávacím možnostem. V IVP žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v učebním plánu. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická (zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, zaměřenými na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.) a pedagogická intervence (vzdělávání uzpůsobené specifikům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, ve kterých je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku). Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zohledňujeme jejich specifika:

Práce pedagoga je zaměřena např. na posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervenci s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podporu přípravy na školu v rodině, podporu osvojování jazykových dovedností. V doporučených případech je využívána i podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.

Do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou zapojit další subjekty (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.). Jejich zapojení bude zvažováno individuálně podle aktuální situace. Pracovníci zapojených institucí budou poskytovat konzultační činnost pro pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště – na škole není zřízeno

Zodpovědné osoby v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Výchovná poradkyně (VP) –  zabývá se oblastí péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. VP je pedagogickým pracovníkem pověřeným spoluprací se školským poradenským zařízením, zákonnými zástupci žáka, vedením školy, ostatními pedagogickými pracovníky školy a žákem samotným.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Na základě doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory lze žákům se SVP zajistit např. dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišnou délku vyučovacích hodin a dále provést úpravy např.:

a) v oblasti metod výuky:
– respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
– metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
– důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
– respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

b) v oblasti organizace výuky:
– střídání forem a činností během výuky
– u mladších žáků využívání skupinové výuky
– postupný přechod k systému kooperativní výuky
– v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče – podle potřeby a možností školy by mohly být na základě doporučení ŠPZ zařazeny podle přiznaného stupně podpory tyto předměty speciálně pedagogické péče (viz příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.):

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech (§ 27 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Péče o mimořádně nadané žáky

Vychází z principu nejlepšího zájmu žáka. Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti (platí pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných).
Výuka žáků by měla probíhat tak, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále rozvíjet.
Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).
Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků škola věnuje pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole – při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. Z toho důvodu bude těmto žákům sestavován IVP.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka (§ 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.):

Zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, atd.) – v případě potřeby bude škola spolupracovat s Menzou ČR a NIDV Plzeň. Pracovníci obou institucí jsou schopni poskytovat konzultace podle potřeby. Pedagogové naší školy se v dané problematice budou vzdělávat v rámci DVPP.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků – například:

Poskytování poradenských služeb ve škole

            Poradenské služby ve škole poskytuje výchovná poradkyně. V její kompetenci je podat základní informace v níže uvedených problémech nebo odkázat tazatele přímo na odborníka nebo instituci, která se zabývá řešením následujících otázek:

Konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou stanoveny, ale žáci i rodiče mají možnost řešit s ní svoje problémy podle individuální potřeby nebo na základě předchozí dohody.

K výše uvedenému je potřeba sjednotit náročnost všech pracovníků podílejících se na vzdělávání a výchově žáků. Přesto, že na škole nejsou oficiálně ustaveny předmětové komise, podíleli se na tvorbě programu a zajištění kontinuity mezi prvním a druhým stupněm všichni pedagogičtí pracovníci vyučující daný předmět.

Za velmi důležité je třeba považovat také sjednocení nároků na plnění uložených úkolů, při hodnocení žáků a jejich školní práce, uvědomělé dodržování pravidel stanovených školním řádem a výchovu k osobní odpovědnosti za výsledky vzdělávání a chování žáků.

O závažných prohřešcích je pedagogický sbor průběžně informován a to včetně postupů řešení problému a výsledků.

Je nutné také neopomíjet vynikající výsledky dosažené žáky. Ve společných prostorách školy je vyčleněn prostor pro umístění diplomů, pohárů a věcných cen, které na žáky školy působí motivačně. Na závěr každého školního roku probíhá v tělocvičně společné hodnocení dosažených výsledků, nejlepší žáci jsou odměňováni drobnými věcnými dary. Také na závěr každé pořádané akce (třídní nebo celoškolní soutěže) společně vyhodnocujeme výsledky.

Vysoce hodnoceno je také „vystavování“ výtvarných objektů, výsledků projektů a vynikajících písemných prací. Tyto je možno umísťovat jednak v jednotlivých učebnách, ale i ve společných prostorách školy – vstupní vestibul u ředitelny, chodby školy, školní jídelna a v neposlední řadě vývěska na návsi, prostřednictvím které se o činnosti školy dozvídá i veřejnost.

Školní družina

            Součástí činnosti školy je školní družina. Jsou zřízena 2 oddělení s celkovou kapacitou 60 žáků. Pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který navazuje a vhodně doplňuje vzdělávací program školy zejména v budování některých kompetencí.

Zájmové kroužky

         Škola nabízí žákům zájmové kroužky se sportovním, nebo vzdělávacím zaměřením.

Průřezová témata

            Začlenění průřezových témat do výuky je uvedeno přímo v učebních plánech jednotlivých předmětů.