Charakteristika školního vzdělávacího programu

Zaměření školy
    Škola nemá žádné odborné zaměření. Naším cílem je poskytnout všem žákům základy všeobecného vzdělání, které by mělo být dostatečné pro další profesní růst dětí.

Pojetí školního vzdělávacího programu 

Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
           Prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. To vše společně ve spolupráci pedagogů, rodičů žáků a odborníků z PPP.
    K tomu všemu je potřeba sjednotit náročnost všech pracovníků podílejících se na vzdělávání a výchově žáků. Přesto, že na škole nejsou oficiálně ustaveny předmětové komise,  podíleli se na tvorbě programu a zajištění kontinuity mezi prvním a druhým stupněm všichni  pedagogičtí pracovníci vyučující daný předmět.
Za velmi důležité je třeba považovat také sjednocení nároků na plnění uložených úkolů, při hodnocení žáků a jejich školní práce, uvědomělé dodržování pravidel stanovených školním řádem a výchovu k osobní odpovědnosti za výsledky vzdělávání a chování žáků..
Se závažnými prohřešky  bude  pedagogický sbor průběžně informován včetně postupů řešení problému a výsledků.
Je nutné také neopomíjet vynikající výsledky dosažené žáky. Ve společných prostorách školy je vyčleněn prostor pro umístění diplomů, pohárů a věcných cen, které na žáky školy působí motivačně.
Vysoce hodnoceno je také „vystavování“ výtvarných objektů, výsledků projektů a vynikajících písemných prací. Tyto je možno umísťovat jednak v jednotlivých učebnách, ale i ve společných prostorách školy – vstupní vestibul u ředitelny, chodby, školní jídelna a v neposlední řadě vývěska na návsi, prostřednictvím které se o činnosti školy  dozvídá i veřejnost.

Poskytování poradenských služeb ve škole 

Každý pedagog školy je schopen podat základní informace v níže uvedených problémech nebo odkázat tazatele přímo na  odborníka nebo instituci, která se zabývá řešením následujících otázek:
• poradenství žákům v otázkách týkajících se oblasti učebních postupů, poradenství rodičům žáka v případě vzdělávacích nebo výchovných problémů jejich dětí 
• poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu
• poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů 
• kariérové poradenství, volba školy
• poradenství v obtížných životních situacích žáků, rodičům v souvislosti s výchovou dětí 
• poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Konzultační hodiny výchovných poradců nejsou stanoveny, ale žáci i rodiče mají možnost řešit s ním svoje problémy podle individuální potřeby nebo na základě předchozí dohody. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (žáci s VPU)


• žákům s VPU  je na základě žádosti jejich zákonných zástupců zprostředkováno vyšetření v PPP Plzeň (je prováděno přímo v budově školy) nebo SPC   
• děti s VPU jsou integrovány do běžných tříd
• třídní učitel dohlíží na nevyčleňování dítěte z kolektivu
• uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu (obsah, formy, metody výuky)
• do školy každý týden dochází speciální pedagog PPP Plzeň a kromě toho na škole je 1 pedagog s odborností  speciální pedagogika, s nimiž lze konzultovat konkrétní individuální situace
• při zařazení žáka do ANP se rodiče zavazují spolupracovat se školou podle instrukcí, které dostane od pracovnice PPP nebo od učitele v rámci domácí přípravy
• při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy
• v případě dlouhodobé nemoci dítěte lze dohodnout individuální plnění učebního plánu (konzultace, domácí práce, individuální zkoušení apod.)

Prozatím se ke vzdělávání v naší škole nepřihlásil žádný žák se zdravotním znevýhodněním. Ale i na tuto eventualitu jsme částečně připraveni. V případě, že by se jednalo o žáka s mentálním postižením, mohl by být integrován do běžné třídy. Jedna paní učitelka vystudovala rozšíření specializace na speciální pedagogiku, což by bylo právě pro takový případ velmi výhodné.
V případě tělesného postižení by byla situace komplikovanější, ale ne neřešitelná. Díky několika žákům s dočasně sníženou mobilitou, které rodiče i v této době přiváželi do školy víme, že výuka takovýchto žáků se dá i v podmínkách naší školy organizačně zvládnout. K úplné spokojenosti však zatím chybí vybudování bezbariérového WC, ale ani to by nebylo neřešitelné.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsme prozatím také nemuseli řešit, ale v případě potřeby bychom se ve spolupráci s příslušnými orgány vzniklé situaci byli schopni přizpůsobit.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 


• při skupinové  i individuální práci jsou zadávány úkoly podle individuální úrovně žáků
• učitel pro nadaného žáka připravuje školní práci, která odpovídá a rozvíjí jeho nadání
• škola podle možností nabízí všestrannou nabídku povinně-volitelných předmětů 
• učitel respektuje individuální časové tempo a postupy řešení 
• škola vede nadané žáky k prezentaci školy na veřejnosti a účasti na odborných soutěžích
• žáci dosahující vynikajících výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mají možnost studovat podle individuálně upravených  vzdělávacích plánů (termínované zkoušení, úlevy z výuky, samostatné studium….) Školní družina

          Činnost školní družiny jako prvku volnočasové aktivity  je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelka se seznámila s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se zapojila do sestavování tohoto programu. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování. 


Zájmové kroužky 

         Škola nabízí  žákům zájmové kroužky se sportovním, tanečním, hudebním nebo vzdělávacím zaměřením. Řada žáků pracuje v hudebním a výtvarném oboru ZUŠ.