Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

Povinně zveřejňované informace – GDPR

Celý dokument ke stažení zde (formát pdf)

Povinně zveřejňované informace

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dětí, žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších subjektů údajů (dále jen „Subjekt údajů“) školy v rámci samostatné a přenesené působnosti.

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektů údajů. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně. 

Škola respektuje práva subjektů údajů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány.

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Škola zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola mu pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

– datové schránky, ID DS: 3xhmct4,

– emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: zs.dolni.bela@volny.cz,

– prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá,

– osobně s platným průkazem totožnosti na adrese: Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům,

– na opravu osobních údajů

– na výmaz osobních údajů,

– na omezení zpracování osobních údajů,

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

– na přenositelnost údajů

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů pracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu  sen zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Ing. Jan Gubáš, CATANIA GROUP s.r.o., email: gubas@catania.cz, TF: 733 187 073

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email