16 července, 2024

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Informace pro rodiče – Výše úplaty za mateřskou školu od 1. 9. 2024

Zastupitelstva obce Dolní Bělá schválilo výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ svým usnesením č. 157/15/24.

Zastupitelstvo v souladu s ustanovení §123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje od 1. 9. 2024 úplatu za předškolní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá ve výši:

  • celodenní docházka                                                                         350,- Kč

 

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata při omezení provozu mateřské školy

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. O snížené měsíční výši úplaty nebude rozhodovat zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitel pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce.

Úplata se pak vypočte následovně:

Měsíční výše úplaty / počet pracovních dnů v konkrétním měsíci) x počet dnů provozu v konkrétním měsíci celkem

Osvobození od úplaty

a) Osvobozen od úplaty je

aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

cc) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

ee) přídavek na dítě (od 1.9.2024)

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

b) Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem řediteli školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitele školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitel školy žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

V Dolní Bělé              dne 25. 6. 2024                                                        

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email