16 července, 2024

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Informace pro rodiče – Úprava úplaty za školní družinu od 1. 9. 2024

Zastupitelstva obce Dolní Bělá schválilo výši úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD svým usnesením č. 157/15/24.

Zastupitelstvo v souladu s ustanovení §123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje od 1. 9. 2024 úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá ve výši:

  • 200 Kč / žák / měsíc… ranní a odpolední nebo pouze odpolední provoz ŠD
  • 75 Kč / žák / měsíc… pouze ranní provoz ŠD

Podmínky úplaty

  1. plata je splatná vždy k 15. dni v daném kalendářním měsíci (doporučujeme trvalý příkaz).
  2. Platbu lze uhradit na čtvrtletí, pololetí, či na celý školní rok.
  3. Pokud za dítě není úplata uhrazena, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze zájmového vzdělávání.

Úplata při omezení provozu školní družiny

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. O snížené měsíční výši úplaty nebude rozhodovat zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitel pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce.

Úplata se pak vypočte následovně:

Měsíční výše úplaty / počet pracovních dnů v konkrétním měsíci) x počet dnů provozu v konkrétním měsíci celkem

Snížení nebo osvobození od úplaty

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
  4. ředitel může účastníkovi družiny nebo klubu snížit výši úplaty nebo ho od úplaty osvobodit, jestliže má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

V Dolní Bělé              dne 25. 6. 2024                                                        

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email