KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DOLNÍ BĚLÉ

1.  Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

  1. 1. Vymezení poradenských služeb ve škole

        Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

             Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

1.2.  Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

        a) výchovný poradce – primárně se věnuje problematice kariérového poradenství a   

                                             procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

        b) školní metodik prevence – pracuje především v oblasti prevence rizikového chování

        c) třídní učitelé

        d) učitelé – výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, výchovy k volbě povolání

 1.3. Úkoly a cíle pedagogicko-psychologického poradenství na ZŠ:

2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy

         Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

2.1. Výchovný poradce

Poradenské činnosti

a) poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků:

b) výchovné poradenství – práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

c) řešení výukových a výchovných problémů žáků

Plán výchovné komise (průběžně celý rok v případě potřeby)

Informační činnosti

Informace poskytuje:

Mgr. Martina Karlovcová

Přehled institucí poskytujících informační a poradenskou činnost v Plzni

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

pracoviště PLZEŇ – SEVER, Částkova 78, 326 00, tel. 377 468 172, fax: 377 468 442,

e-mail: poradnasever@pepor-plzen.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň

Středisko výchovné péče v Plzni

Karlovarská 67, 323 00 Plzeň, tel. 777 722 329, e-mail: svpplzen@dduplzen.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, tel: 950 149 444, 950 148 477

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

a) Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
Minimální preventivní program vypracovává školní metodik prevence (dále ŠMP) na každý školní rok. Na jeho realizaci se podílejí ostatní pedagogičtí pracovníci školy. Rodiče jsou s minimálním preventivním programem seznámeni prostřednictvím třídních schůzek, na webových stránkách školy nebo je k nahlédnutí na nástěnce v budově školy.
b) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

     Ve všech oblastech činnosti jsou stanovena základní pravidla práce s dětmi:

c) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
d) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
e) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
f) Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
g) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
h) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
i) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).
j) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

  1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy (pedagogické rady, nástěnka k prevenci rizikového chování).

Osobní konzultace: Mgr. Zuzana Ferenčíková

                                  konzultační hodiny po telefonické domluvě kdykoliv

                                  tel: 608 196 823

                                  e-mail: ferencikovaz@zsamsdolnibela.cz

V budově školy je umístěna také SCHRÁNKA DŮVĚRY, která má i svou emailovou podobu:  schrankaduvery@zsamsdolnibela.cz

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí – http://www.linkabezpeci.cz/, telefon: 116 111 (primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě, v provozu je i chat nebo email)

Linka vzkaz domů –  800 111 113,  724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání

Rodičovská linka – 606 021 021 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy

Bílý kruh bezpečí377 637 695

Linka důvěry a psychologické pomoci Plzeň – 377 462 312, 605 965 822

Linka pro rodinu a školu – www.linkaztracenedite.cz, telefon: 116 000

Poradenské činnosti

  1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
  2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné po rozvoj rizikového chování ve škole.
  3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

3. Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských službách školy

3.1. Třídní učitel

3.2. Učitel(é) vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

4.  Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

          Dále uvedené provozní podmínky jsou nezbytné pro plnění poradenských úkolů školy, tj. pro výkon standardních činností školních poradenských pracovníků.

4.1.  Časová dostupnost služeb

             Každý z poradenských pracovníků školy má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, konzultační hodiny pro učitele a konzultační hodiny pro rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Závažné případy, jejichž řešení nesnese odklad, řeší VP, ŠMP nebo ředitel školy bezodkladně.

4.2.  Informovanost o službách

      Škola zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům a jejich rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný u ředitele školy, na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.

O poskytování poradenských služeb informuje škola ve svých výročních zprávách.

4.3.  Práce s informacemi a s důvěrnými daty

             Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

5.  Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy

          Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

M. Karlovcová, VP školy                                                      Schváleno pedagogickou radou dne: 31. 8. 2023