ZÁPIS dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že zápisy do mateřské školy Dolní Bělá proběhnou vzhledem k mimořádnému opatření distančně.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2021, a to až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě že se kapacita MŠ nenaplní, budou přijímány i děti, které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2021.

Zápis se bude konat od 3. května 2021 do 11. května 2021

I.

Od 15. 4. do 11. 5. 2021 si bude možné z webových stránek školy (https://www.zsamsdolnibela.cz) stáhnout následující dokumenty:
a) Žádost o přijetí (formát doc)
b) Žádost o přijetí (formát pdf)
c) Evidenční list dítěte (formát pdf) ,
d) Kritéria pro přijímání do MŠ (formát pdf)
Odkazy ke stažení jsou na konci tohoto dokumentu.

II.

Pokud si nemohou zákonní zástupci dítěte tyto dokumenty stáhnout/ vytisknout:

 1. Škola na vyžádání zašle formuláře prostřednictví České pošty.
 2. Zákonný zástupce žáka si formuláře vyzvedne dne 26. 4. 2021 v kanceláři vedoucí učitelky MŠ od 7:00 do 9:00 a od 13:00 do 16:00.
 3. Vyzvednuté dokumenty zákonní zástupci vyplní doma.
 4. Je nezbytné si přesný čas vyzvednutí dokumentů domluvit na tel: 731 026 995 (z důvodu zamezení kumulace více osob na jednom místě).

III.

V termínu od 3. května 2021 do 11. května 2021 rodiče předají škole tyto řádně vyplněné dokumenty:

 • žádost o přijetí
 • evidenční list (zde prosím, nezapomeňte na lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte)
 • prostou kopii rodného listu dítěte. Tato kopie pak bude součástí spisu.

IV.

Bližší podrobnosti o doložení řádného očkování

 1. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 2. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
 3. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V.

Vyplňování formulářů věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit na evidenčním listě požadované údaje od dětského lékaře. (Děti, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání nemusí mít vyplněnou řádku číslo 3. Dítě je řádně očkováno ….. )

Veškeré přihlášky (i v elektronické podobě) škola přijímá až v době přijímacího řízení –  od 3. 5. do 11. 5. 2021

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nejpozději do 11. 5. 2021  prostřednictvím:  

 • datové schránky (ID schránky: 3xhmct4)
 • emailem s elektronickým podpisem (email školy: ms.dolnibela@seznam.cz)
 • poštou – rozhodující je datum podání na poštu (adresa školy: Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá)
 • osobním podáním (vhozením do schránky u bočního vchodu do školní jídelny).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě karantény nebo izolace zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy (tel.: 373 394 041) a domluví se na postupu zápisu dítěte do MŠ.

Neúplně vyplněné (chybějící) formuláře, která nebudou v termínu stanoveném ředitelem školy doplněny, jsou důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

VI.

Dne 17. 5. 2021 budou zákonným zástupcům odeslány emailem/prostřednictvím České pošty registrační čísla jejich dítěte pro účely přijímacího řízení.

VII.

Po shromáždění všech dokladů určených pro přijímání dětí postupuje ředitel školy v rozhodování o přijetí dítěte podle stanovených kritérií – termín do 31. 5. 2021.

VIII.

 1. Dle ustanovení § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možné seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá u vedoucí učitelky MŠ v Dolní Bělé ve dnech 26. 5. 2021; 27. 5. 2021; 28. 5. 2021 vždy od 7:15 do 7:45 a pak od 13:00 do 14:00 v budově mateřské školy.
 2. Pokud budou v té době ještě platit karanténní opatření je nutné si termín předem domluvit na tel: 731 026 995.

IX.

Ředitel školy vydá rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do 31. 5. 2021

X.

O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí  nebude zasíláno poštou, ale bude oznámeno prostřednictvím:

 • zveřejnění seznamu přijatých dětí dle registračního čísla na úřední desce u hlavního vchodu do MŠ Dolní Bělá
 • webových stránek školy: www.zsamsdolnibela.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na pondělí  31. 5. 2021.

O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve škole. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí zasíláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě poštou.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

XI.

 1. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 2. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

XII.

 1. Případné dotazy mohou zákonní zástupci dětí zasílat na ms.dolnibela@seznam.cz, případně telefonovat na: 731 026 995.
 2. Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

XIII.

V návaznosti na případné pokyny ze strany MŠMT ČR, krajského úřadu, může být tento dokument aktualizován. Prosím, sledujte web školy: https://www.zsamsdolnibela.cz

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

V Dolní Bělé dne 12. 4. 2021

Přílohy

Formuláře potřebné k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Obecné informace

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email