ZÁPIS dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů, tj. bez přítomnosti dětí (a rodičů) ve škole. Proběhne pouze formální část, motivační se neuskuteční.

Zapisují se děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a děti s odkladem PŠD ve školním roce 2020/2021. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31. 08. 2015, vyžádají si potřebné informace u vedení školy

Veškeré přihlášky (i v elektronické podobě) škola přijímá až v době přijímacího řízení – 5. 4. až 15. 4. 2021

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nejpozději do 15. 4. 2021  prostřednictvím:  

 • datové schránky (ID schránky: 3xhmct4)
 • emailem s elektronickým podpisem (email školy: zs.dolni.bela@volny.cz)
 • poštou (adresa školy: Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá)
 • osobním podáním (vhozením do schránky u bočního vchodu do školní jídelny).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě karantény nebo izolace zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy (tel.: 373 394 041) a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ.

Pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání).

Zákonný zástupce doručí škole následující dokumentaci:

 1. Zápisní list (v případě žádosti o přijetí i o odklad)
 2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky, uvažují-li rodiče o odkladu PŠD
 4. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení; doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebná k žádosti o odklad (pokud již rodiče mají k dispozici)
 5. Rodný list dítěte – postačí prostá kopie, není třeba úředního ověření

Všechny doplňující informace a potřebné formuláře jsou ke stažení v elektronické podobě (odkazy ke stažení jsou na konci tohoto dokumentu). Nebo v tištěné podobě v kanceláři ředitele školy / vedoucí učitelky MŠ (po předchozí telefonické domluvě).

O doručení žádosti bude škola informovat zákonného zástupce  emailem (telefonicky, poštou) a zároveň přidělí žádosti registrační číslo.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě žádosti o odklad školní docházky předloží zákonný zástupce doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nedodání výše požadovaných doporučení bude správní řízení přerušeno do doby doplnění chybějící dokumentace.

NÁHRADA ZA MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádá škola pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání. Setkání se zaměří na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli. V případě potřeby doporučí učitelé rodičům, jak zdokonalit připravenost dětí na začátek školního roku.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí  nebude zasíláno poštou, ale bude oznámeno prostřednictvím:

 • zveřejnění seznamu přijatých žáků dle registračního čísla na úřední desce u hlavního vchodu do ZŠ Dolní Bělá a u hlavního vchodu do MŠ Dolní Bělá
 • webových stránek školy: www.zsamsdolnibela.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na pátek  30. 4. 2021.

O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve škole. Zákonným zástupcům přijatých žáků nebude rozhodnutí zasíláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě poštou.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky žáka bude zákonným zástupcům zasláno v písemné podobě poštou.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Při rozhodování o přijetí nezáleží na pořadí odeslání žádosti! 

V úterý 20. 4. 2021 a ve středu 21. 4. 2021 v době od 10.00 do 13.00 hod mají zákonní zástupci dítěte možnost v ředitelně ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do ZŠ.

Mgr. Jiří Hladík, ředitel školy

Přílohy

Formuláře potřebné k podání žádosti o přijetí / odkladu povinné školní docházky

Zašlete i kopii rodného listu dítěte. Postačí prostá kopie, není třeba úředního ověření. Děkujeme.

Termín pro odevzdání vyplněných formulářů a přiložené dokumentace: od 5. 4. do 15. 4. 2021 nejpozději.

Obecné informace

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email