Vyhlášení voleb do školské rady

Dne: 27. 5. 2021                                           ZŠ DB 162/21 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá vyhlašuje volby do školské rady (pro období 2021–2023) v souladu s §167 odst. (2, 4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem a schváleným zastupitelstvem obce Dolní Bělá dne 26. 5. 2021.

Konání voleb

Zájemce o členství ve školské radě z řad zákonných zástupců žáků žádáme, aby vyplněný a podepsaný kandidátní lístek doručili do 3. 6. 2021 osobně nebo korespondenčně na adresu školy, popřípadě elektronicky do datové schránky školy. Kandidátní lístek je ke stažení na webu školy: https://www.zsamsdolnibela.cz/skolska-rada/.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Z tohoto seznamu kandidátů bude sestaven volební lístek.

Seznam kandidátů z řad zákonných zástupců žáků

  • Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta bude uvedeno příjmení, jméno a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
  • Seznam kandidátů na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků bude zveřejněn nejpozději 4. 6. 2021 na přístupném místě ve škole a na webu školy https://www.zsamsdolnibela.cz/skolska-rada/.

Termín hlasování a způsob volby

  • Volba bude provedena distančně, pomocí aplikace MS Teams v termínu: 16. 6. – 18. 6. 2021. Podrobné informace o způsobu hlasování budou zaslány na emaily rodičů. 
  • Zákonní zástupci volí z navržených kandidátů jednoho zástupce do školské rady.
  • Na základě výsledku hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členem školské rady se stane kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů vybere přípravný výbor členy školské rady losem.
  • Výsledky budou zveřejněny nejpozději 21. 6. 2021 na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy https://www.zsamsdolnibela.cz/skolska-rada/.
  • Po vyhodnocení výsledků voleb bude přípravný výbor kontaktovat zvoleného kandidáta, zda souhlasí s přijetím mandátu člena školské rady. V případě, že zvolený kandidát odmítne, bude vyrozuměn další kandidát v pořadí.
  • Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. 

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Členové přípravného výboru:

Mgr. Petra Tabačarová Nováková (pedagogický pracovník školy), email: novakovap@zsamsdolnibela.cz

Mgr. Radka Šístková (zákonný zástupce žáka)

Renata Protivová (zákonný zástupce žáka)

Přílohy:

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email