Návrat žáků do škol 3. května – rotační výuka, aktualizováno (frekvence testování)

Na základě novelizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně v rotačním režimu:

3. 5. – 7. 5. prezenční výuka: 4., 5., 6. a 8, ostatní třídy distanční výuka
10. 5. – 14. 5. prezenční výuka: 1., 2., 3., 7. a 9., ostatní třídy distanční výuka

V týdnu, kdy žáci nemají prezenční výuku, pokračuje distanční výuka.

Prezenční výuka bude probíhat dle běžných rozvrhů pouze s drobnými úpravami.

Rozvrhy budou zveřejněny nejpozději do pátku 30. 4. (MS Teams, na emaily rodičů).


Režimová opatření:

  • Všichni jsou povinni používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, s účinností od 3. 5.).
  • Neinvazivní antigenní testování 2x týdně, první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu.

Testování:

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. 4. 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo testování s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
  • pro žáky 2. stupně základní školy platí, že jsou testováni dvakrát týdně,
  • povinné testování zaměstnanců se provádí jedenkrát v pracovním týdnu.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Vstup do budovy školy (kromě žáků přihlášených do ŠD a žáků s ranním vyučováním) v 7:40.

Žáci mají automaticky přihlášený oběd ve školní jídelně v týdnu, kdy budou osobně přítomni ve škole. V případě, že nemáte zájem o stravování, oběd si odhlaste u vedoucí ŠJ (emailem, pomocí mobilní aplikace).

Přílohy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email