Children write in notebooks with a pen.

Informace pro rodiče k začínajícímu školnímu roku 2020/2021

Celý dokument ke stažení zde (formát pdf)

Informace k začínajícímu školnímu roku 2020/2021:

Kontakty do ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá

TF čísla:          951 017 029 – jídelna

                        736 753 774              

Telefon  MŠ:   951 017 026 – pevná linka

Vedoucí učitelka MŠ  J. Vejvodová – mobil 731 026 995                                                                Mobil MŠ:       739 116 390

Telefon:          373 394 041 – Ředitel ZŠ a MŠ – Mgr. Jiří Hladík

e-mail:             MS.dolnibela@seznam.cz – pro omlouvání absence dětí a kontakt s MŠ  

jidelna.dolni.bela@seznam.cz – odhlašování obědů

zs.dolni.bela@volny.cz – kontakt na ředitele školy

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • 4 souvislé hodiny denně.
 • začátek povinného vzdělávání je stanoven od 8,00 hodin do 12,00 hodin denně. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku

Uvolňování a omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním:

Dítě chodí do školy pravidelně v pracovních dnech. 

 Nemůže-li se dítě zúčastnit povinného předškolního vzdělávání, zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit důvody nepřítomnosti dítěte písemnou formou nebo e – mailem na adresu ms.dolnibela@seznam.cz nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Neučiní-li tak, bude vyzván VUMŠ, aby tak učinil nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Důležité skutečnosti vyplývající ze školského zákona – č. 561/2004 Sb.

§ 22 – zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek vzdělávání týkajících se dítěte
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech
 • oznamovat MŠ další údaje podstatné pro bezpečnost dítěte

§ 34 – organizace předškolního vzdělávání:

 • Provoz MŠ lze omezit nebo přerušit v měsících červenci a v srpnu
 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví VUMŠ po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy (úplata za školní stravování – viz níže)
 • Dohled nad dítětem vykonává MŠ od převzetí do předání
 • Úplata za vzdělávání v MŠ se stanovuje k 1. září daného roku       

§ 35 – Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže (netýká se povinného předškolního vzdělávání):

 • Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • Ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí „školné“ nebo „stravné“ ve stanoveném termínu a nedohodne s ŘŠ jiný termín úhrady 

Důležité upozornění

Vzhledem k organizaci výchovně vzdělávací práce s dětmi v mateřské škole žádáme rodiče, aby děti přiváděli do MŠ nejpozději na 8. hodinu ranní. V případě pozdějšího nástupu (návštěva lékaře popř. jiný závažný důvod) oznámí rodiče minimálně den předem, kdy dítě do MŠ přivedou.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Výše úplaty pro rok 2020/2021:

Bezúplatně ( § 123 odst. 2) se vzdělávání v mateřské škole dítěti poskytuje od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku ( s datem narození 1.9.2014 – 31.8.2015).

Úplata pro děti s celodenní docházkou ve výši 350 Kč / dítě a měsíc

Úplata pro děti, uvedené v § 34 odst. 10 školského zákona (dítě ve střídavé péči) na 233 Kč / dítě a měsíc (§ 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vzhledem k omezení provozu mateřské školy je úplata za červenec 2021 ve výši (350 . x)/22  Kč                                   

/za dítě, kde x je počet dní provozu mateřské školy v měsíci červenci.

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy se úplata v měsíci srpnu 2021 všem dětem promíjí.

Osvobozena od úplaty je osoba uvedená v § 6 odst. 6) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce pokud ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Způsob platby školného:

inkasem z účtu – rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a řediteli školy (např. prostřednictvím učitelek MŠ) oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16. dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat

bezhotovostní platba na účet školy – rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem; č. ú. školy: 4925310287/0100. Při zadání trvalého příkazu, prosím o nezasílání platby v měsíci červenci a srpnu (úhradu za červenec provést jednorázovou platbou do 15.6.2021)

Jiný způsob platby školného nebude akceptován

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné nebo stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s VUMŠ jiný termín úhrady, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 školského zákona).

Stravování žáků.

Termíny placení stravného nejpozději do 15. dne v měsíci

Nebude-li mít dítě zaplacené stravné do určeného termínu, bude ze stravování vyloučeno

Způsoby platby stravného:

složenkou – dostane dítě od vedoucí školní jídelny (VŠJ); v případě ztráty vystaví VŠJ novou, stravné je považováno za zaplacené dnem, kdy škole přijde výpis o provedení platby (zasílá Česká pošta)

inkasem z účtu – rodiče zadají u svého účtu souhlas s inkasem a VŠJ (např. prostřednictvím učitelek MŠ) oznámí číslo účtu – škola si bude pravidelně vždy k 16. dni v měsíci příslušnou částku z účtu inkasovat

bezhotovostní platba na účet školy – rodiče zašlou oznámenou částku ze svého účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem; č. ú. školy: 4925310287/0100

Odhlašování stravného – stravu je možno odhlásit den předem do 13,00 hodin ve školní jídelně. Odhlásí-li rodiče stravování později nebo neodhlásí-li vůbec, mohou si stravu (1.den nemoci) vyzvednout nebo v ostatních případech  budou povinni uhradit i neodebranou stravu.

            Odhlásit stravu den předem do 13,00 hodin lze:

                        Telefonicky – 951 017 029

                        SMS zprávou – 736 753 774 

                        e-mailem – jidelna.dolni.bela@seznam.cz

Vyúčtování stravného provádí vedoucí školní jídelny na konci každého uplynulého měsíce. O částku za odhlášené obědy sníží výši platby na stravné v následujícím měsíci.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email