Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poskytování poradenských služeb ve škole


    Každý pedagog školy je schopen podat základní informace v níže uvedených problémech nebo odkázat tazatele přímo na  odborníka nebo instituci, která se zabývá řešením následujících otázek:
poradenství žákům v otázkách týkajících se oblasti učebních postupů, poradenství rodičům žáka v případě vzdělávacích nebo výchovných problémů jejich dětí
poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu
poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů
kariérové poradenství, volba školy
poradenství v obtížných životních situacích žáků, rodičům v souvislosti s výchovou dětí
poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Konzultační hodiny výchovných poradců nejsou stanoveny, ale žáci i rodiče mají možnost řešit s ním svoje problémy podle individuální potřeby nebo na základě předchozí dohody.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (žáci s VPU)


žákům s VPU  je na základě žádosti jejich zákonných zástupců zprostředkováno vyšetření v PPP Plzeň (je prováděno přímo v budově školy) nebo SPC  
děti s VPU jsou integrovány do běžných tříd
třídní učitel dohlíží na nevyčleňování dítěte z kolektivu
uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu (obsah, formy, metody výuky)
do školy každý týden dochází speciální pedagog PPP Plzeň a kromě toho na škole je 1 pedagog s odborností  speciální pedagogika, s nimiž lze konzultovat konkrétní individuální situace
při zařazení žáka do ANP se rodiče zavazují spolupracovat se školou podle instrukcí, které dostane od pracovnice PPP nebo od učitele v rámci domácí přípravy
při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy
v případě dlouhodobé nemoci dítěte lze dohodnout individuální plnění učebního plánu (konzultace, domácí práce, individuální zkoušení apod.)

Prozatím se ke vzdělávání v naší škole nepřihlásil žádný žák se zdravotním znevýhodněním. Ale i na tuto eventualitu jsme částečně připraveni. V případě, že by se jednalo o žáka s mentálním postižením, mohl by být integrován do běžné třídy. Jedna paní učitelka vystudovala rozšíření specializace na speciální pedagogiku, což by bylo právě pro takový případ velmi výhodné.
V případě tělesného postižení by byla situace komplikovanější, ale ne neřešitelná. Díky několika žákům s dočasně sníženou mobilitou, které rodiče i v této době přiváželi do školy víme, že výuka takovýchto žáků se dá i v podmínkách naší školy organizačně zvládnout. K úplné spokojenosti však zatím chybí vybudování bezbariérového WC, ale ani to by nebylo neřešitelné.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsme prozatím také nemuseli řešit, ale v případě potřeby bychom se ve spolupráci s příslušnými orgány vzniklé situaci byli schopni přizpůsobit.

 

pokračování