Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace

 

KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V DOLNÍ BĚLÉ

 

1.  Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

 

 1. Vymezení poradenských služeb ve škole

             Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

             Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

 

1.2.  Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

        a) výchovný poradce – primárně se věnuje problematice kariérového poradenství a   

                                             procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

                                             (včetně vzdělávání nadaných žáků)

        b) školní metodik prevence – pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích

                                             jevů

        c) třídní učitelé

        d) učitelé - občanské výchovy, výchovy ke zdraví, výchovy k volbě povolání

 

 1.3. Úkoly a cíle pedagogicko-psychologického poradenství na ZŠ:

-     vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

-     sledování účinnosti preventivních programů, vytvoření metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci

-     poskytování poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků

-     vytváření podmínek pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a   

      nadanými žáky

-     vybudování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a příjímání sociálních odlišností na škole

-     prohloubení včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

-     poskytování metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů

-     prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči

-     integrace poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC a IPS úřadů práce

 

 

2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy

         Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

 1. Výchovný poradce

 

Poradenské činnosti

 

 1. poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků :

-     poskytování informací o studiu na středních školách, středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích rodičům, žákům a třídním učitelům (třídní schůzky, odborné publikace, nabídky škol)

-     informování o přijetí žáků na střední a odborné školy v předcházejícím školním roce na internetových stránkách školy

-     zprostředkovávání  besed žáků 9.tříd se zástupci středních škol a učilišť

-     předávání potřebných informací k volbě povolání třídnímu učiteli a učiteli pro volbu povolání

-     zveřejňování aktuálních informací o volbě povolání na nástěnce, zajišťování informačních brožur, předávání užitečných www stránek, které se týkají dalšího vzdělávání či uplatnění absolventů

-     možnost využívání konzultačních hodin výchovného poradce žáky 9.tříd a jejich rodiči

-     průzkum předběžného zájmu žáků o studium na SŠ a OU

-     předávání informací žákům  o „Dnech otevřených dveří“ na SŠ a OU a umožňování   

      jejich návštěv

-     provádění skupinových šetření k volbě povolání, zájmové dotazníky (ve vyuč.procesu)

-     spolupráce s IPS úřadů práce, organizování besed k volbě povolání

-     podávání informací o zvláštním režimu přijímacích zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-     seznámení s důležitými termíny odevzdání přihlášek na SŠ a OU, případná pomoc při jejich vyplňování

-     sledování (evidence) přijímání žáků na SŠ a OU

-     pomoc žákům, kteří nebyli přijati, při sestavování odvolání

 

 1. výchovné poradenství – práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

-     vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči

-     doporučování rodičům těchto žáků vhodnost (potřebnost) vyšetření a odborné posouzení specializovaným pracovištěm (PPP nebo SPC)

-     příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, shromažďování podkladů k integraci, zajišťování dokumentace, vypracování individuálních vzdělávacích plánů , organizace práce s těmito žáky, poskytování informací rodičům o práci s žákem

-     zajišťování materiálu, popř. pomůcek, odborných publikací a informací pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

-     využívání úzké spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou přímo na škole (pravidelnou individuální prací se žáky), která zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vyučovací proces podle individuálního vzdělávacího plánu

-     průběžné sledování časové platnosti psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření

-     pomoc při vytváření podmínek pro výuku dětí s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování z pedagogicko-psychologické poradny v mírnější formě

-     vyhledávání a sledování žáků mimořádně nadaných, na doporučení PPP případné nabídnutí individuálního programu ve vybraných předmětech, který by žáka motivoval ke zvýšenému úsilí a poskytl dostatek možností pro jeho další rozvoj

 

 1. řešení výukových a výchovných problémů žáků

-     klást důraz na dodržování školního řádu

-     při porušení školního řádu postupovat podle Pravidel pro hodnocení chování, která

      jsou součástí školního řádu

-     při řešení výukových problémů uplatňovat individuální přístup ve vyučování, spolupráce s rodiči, PPP a SPC

-     při závažném výchovném problému svolat výchovnou komisi – tým pedagogů, který navrhuje výchovná opatření; složení výchovné komise: ředitel školy; výchovný poradce; metodik školní prevence; třídní učitel žáka, kterého se výchovný problém týká, popř. další zainteresovaní učitelé

            Plán výchovné komise  (průběžně celý rok v případě potřeby )

- jednání se žáky, kteří porušili školní řád nebo se žáky, u nichž se projevily jiné   

  výchovné problémy

- doporučení a konzultace s TU - postupy práce s problémovými žáky, návrh způsobu                             

        spolupráce s jejich rodiči při řešení vzniklého problému

- předkládání návrhů výchovných opatření pro žáky, kteří porušili školní řád

      - provádění písemného záznamu z každého jednání se žáky a rodiči

      - v závažných případech předat k řešení PČR, popř. OSPOD

 

Informační činnosti

a)   umístění prostor pro poskytování poradenských služeb:

-    budova ZŠ v Dolní Bělé; přízemí – kabinet výchovného poradenství

Informace poskytuje:

Mgr. Martina Karlovcová

 • péče o žáky 1.-9. roč. – výukové a výchovné problémy
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přijímací řízení na SŠ a OU
 • konzultační hodiny: kdykoli po domluvě
 • tel.: 605 244 849
 • e-mail: makar@seznam.cz

 

Přehled institucí poskytujících informační a poradenskou činnost v Plzni

 

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

pracoviště PLZEŇ – SEVER, Částkova 78, 326 00, tel. 377 468 172, fax: 377 468 442, e-mail: poradnasever@pepor-plzen.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň

 

 

Středisko výchovné péče v Plzni

Karlovarská 67, 323 00 Plzeň, tel./fax: 377 536 459, e-mail: svp_plzen@quick.cz

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, Kuplířova 7, 320 73 Plzeň, tel: 950 149 444

 

 

 1. Školní metodik prevence

 

Metodické a koordinační činnosti

 

 1. Tvorba, koordinace a kontrola realizace Minimálního preventivního programu - Minimální preventivní program vypracovává školní metodik prevence na každý školní rok. Na jeho realizaci se podílejí ostatní pedagogičtí pracovníci školy. Rodiče jsou s Minimálním preventivním programem seznámeni prostřednictvím třídních schůzek, na www stránkách školy nebo je k nahlédnutí na nástěnce v budově školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů - učivo související s danou problematikou je zapracováno do tématických plánů jednotlivých předmětů na 1. a 2. stupni a je součástí primární preventivní strategie školy. Škola se rovněž snaží o využití volného času dětí nabídkou zájmových kroužků a dalších jednorázových mimoškolních aktivit pro žáky. Škola tak chce účinněji pracovat v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

Ve všech oblastech činnosti jsou stanovena základní pravidla práce s dětmi:

 

-     vytvářet prostředí, ve kterém budou děti vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a  
sebeúctě s dostatečným prostorem pro seberealizaci dítěte

-     podněcovat v dětech pocit zodpovědného přístupu k vlastnímu zdraví a vést děti ke
zdravému životnímu stylu

-     v boji proti návykovým látkám se zaměřit na společensky akceptované drogy, protože s těmi se děti běžně setkávají; tyto drogy mají na svědomí prokazatelně větší počet lidských životů než drogy zakázané

-     při prevenci dalších nebezpečných jevů klást důraz na problematiku snižování lidské
důstojnosti – vydírání a šikany; zdůraznit nebezpečí lhostejnosti

-     věnovat náležitou pozornost dětem, u kterých existuje důvodné podezření ze
zanedbávání povinné péče nebo dokonce týrání ze strany dospělých

-     pěstovat v dětech vědomí rovnosti všech lidí bez rozdílu národnosti a barvy pleti,
vysvětlovat  nebezpečí rasismu a xenofobie

-     vychovávat děti k zodpovědnému výběru partnera a k zodpovědnosti při zakládání
rodiny

-     v průběhu celé školní docházky vytvářet v dětech vztah k životnímu prostředí, ve
kterém žijí a bojovat proti vandalismu.

 

 1. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů - školní metodik prevence spolupracuje s třídními učiteli - vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, zařazování preventivních aktivit v rámci výchovných předmětů, tvorba minimálního preventivního programu a jeho hodnocení.

 

 1. Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů -      ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími  institucemi se školní 
  metodik prevence, popř. další pedagogičtí pracovníci, účastní různých seminářů z oblasti  
  prevence sociálně patologických jevů.

 

 1. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků  do vzdělávacího procesu - učivo související s danou problematikou je zapracováno do tématických plánů jednotlivých předmětů na 1. a 2. stupni.

 

 1. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti.

 

 1. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 

 1. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - ve spolupráci s výchovnou poradkyní.

    

 1. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy - pedagogické rady, nástěnka k prevenci sociálně patologických jevů. Osobní konzultace: Mgr. Martina Hubková

                                   Po telefonické domluvě.

                                    tel: 728 062 178

                                    e-mail: ma.hubkova@seznam.cz

V budově školy je umístěna také SCHRÁNKA DŮVĚRY, která má i svou emailovou podobu: schrankaduvery.dolni.bela@seznam.cz

              Linka bezpečí - 800 155 555 primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě

Linka vzkaz domů - 800 111 113,  724 724 777 zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání

Rodičovská linka 840 111 234 pomáhá řešit dospělým výchovné problémy

Bílý kruh bezpečí - 377 637 695

Linka dětské pomoci Plzeň- 377 260 221

Internetová linka bezpečí - ilb@linkabezpeci.cz pro děti v nouzi , www.linkabezpeci.cz

 

Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi -  http://chat.linkabezpeci.cz

Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence - www.azrodina.cz/4253-unosy-nebo-ohrozeni-deti-nasilnikem-prevence   

3. Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských službách školy

 

 1. Třídní učitel

-                motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy

-     zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy

-     získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí

-     spolupracuje s výchovným poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy

-     vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě, je v úzké spolupráci s výchovným poradcem školy

-     spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě

 

3.2.  Učitel(é) vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

-     motivuje žáky k odpovědnosti za vlastní životní dráhu a k uvědomění si významu vzdělání pro život

-     podporuje sebepoznávání a konstruktivní zvažování profesních možností žáků

-     vede žáky k uvědomování si dynamiky současných ekonomických a technologických změn ve světě a s nimi souvisejícího významu profesní mobility, rekvalifikací, celoživotního učení

-     pomáhá žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích možností, učí je nahlížet na složitost jednotlivých profesí v porovnání s vlastními možnostmi a předpoklady

-     seznamuje žáky s možnostmi podpory státu ve sféře zaměstnanosti a v poradenských a zprostředkovatelských službách

 

4.  Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

          Dále uvedené provozní podmínky jsou nezbytné pro plnění poradenských úkolů školy, tj. pro výkon standardních činností školních poradenských pracovníků.

 

 

4.1.  Časová dostupnost služeb

             Každý z poradenských pracovníků školy má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, konzultační hodiny pro učitele a konzultační hodiny pro rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Závažné případy, jejichž řešení nesnese odklad řeší VP, MP nebo ředitel školy bezodkladně.

 

 

 

 

4.2.  Informovanost o službách

      Škola zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům a jejich rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný u ředitele školy, na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.

 O poskytování poradenských služeb informuje škola ve svých výročních zprávách.

 

 

4.3.  Práce s informacemi a s důvěrnými daty

             Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

 

5.  Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy

          Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

 

 

 

 

                                               Zpracovala: M. Karlovcová, výchovná poradkyně školy

 

 

 

Schváleno pedagogickou radou dne: 3. 9. 2018

 

                                                                                                              ředitel školy Mgr. Jiří Hladík