Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

 

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“ , kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo ji mají v elektronické podobě. Dále má každý žák k dispozici Atlas školství pro Plzeňský kraj.

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu?“, Atlas školství
 •  informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 • vyplnit přihlášku (možno při hodinách volby povolání během ledna) a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 1. března 2020 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019)
 • uchazeč na přihlášce uvede dvě školy. Jednotné testy pro obory s maturitní zkouškou koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. Cermat odešle výsledky testů oběma školám, tj. testy koná uchazeč pouze jednou.
 • pořadí oborů na přihlášce, není závazné, uchazeč o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne odevzdáním zápisového lístku.
 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek – do 15. března 2020(v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019)

 

Co dělat po odevzdání přihlášky ke studiu?

V případě, že škola nepořádá přijímací zkoušky:

 • od 22. 4. 2020 si zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí

 

V případě konání přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou

V rámci ověřování budou ověřovány jednotné testy pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV.

Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.

Ředitel střední školy zveřejní kritéria pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2020 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 31. října 2019 – zde se nekoná výše uvedené přijímací řízení!).

 • očekávat pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejpozději 14 dnů před jejím konáním
 • nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od
 • termínu přijímací zkoušky. Uchazeč vykoná zkoušku v náhradním termínu.

 

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu pro konání testů proběhne samostatně. Ředitel školy ponechá pro tento případ odpovídající počet volných míst.

 

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup nejdříve 22. dubna 2020.

 

V případě přijetí

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat

 

V případě nepřijetí

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí
 • pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách Plzeňského kraje nebo přímo na stránkách školy, kterou si pro další kola vybral

 

Obory s talentovou zkouškou

 • ředitel vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října 2019
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 30. listopadu 2019
 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek do 30. listopadu 2019
 • talentová zkouška v prvním kole se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2020, u GSP od 2. ledna – 15. února a v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 202020
 • po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky
 • ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února (§ 62 odst. 2 školského zákona)

 

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat.  

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2020 jeden zápisový lístek na své základní škole (nebo do 30. listopadu 2019 v případě podání přihlášky ke studiu do oboru s talentovou zkouškou).