Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:

  • kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto  informace   zveřejní   ředitel   školy  pro  první  kolo přijímacího  řízení        do 31. ledna, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška).

Obory  vzdělání  se  závěrečnou  zkouškou,  obory  vzdělání  s  výučním  listem  a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.

Přihlášku  ke  vzdělávání ve střední škole  podává  uchazeč řediteli střední školy  do 1. března. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).

Jednotná přijímací zkouška

Přijímací  zkoušky v  prvním  kole  přijímacího  řízení  se  pro  obory  vzdělání    s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil  a svoji  neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát:

  • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
  • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

pokud se do uvedeného oboru přijímací zkouška koná.

Uchazeči  se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna.

Ředitel  školy  může  v  rámci  kritérií  pro  přijetí  stanovit  hranici  úspěšnosti tj. minimální počet bodů.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

  • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
  • uchazeč  již  uplatnil  zápisový  lístek  v rámci přijímacího řízení do oborů  s  talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které  se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března.

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31. října.

Termín  pro  podávání  přihlášek  je  pro první kolo přijímacího řízení stanoven do 30. listopadu.

V  prvním  kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna.

Do  oborů  vzdělání  konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna.

Jednotná  přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Podáním přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a, tedy k 1. březnu.

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.

Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

Informace k přijímacímu řízení

Všechny  potřebné  údaje  o  nabízených  oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském  kraji,  jsou  obsaženy  v  příručce „Čím budu?“, kterou  mají  žáci  k dispozici na nástěnce v základní škole, byla jim také rozeslána elektronickou formou.  

Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na webu www.technikaaremeslo.cz,  www.facebook.com/technikaaremeslo/.

Další informace naleznete na www.msmt.czwww.cermat.czhttp://www.infoabsolvent.cz/www.studujvpk.czhttp://www.atlasskolstvi.cz/http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/?fref=ts.