Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. 4. 2020

Celý dokument  ke stažení zde (formát docx)

U P O Z O R N Ě N Í K Z Á P I S U D O MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 
      Vážení rodiče, na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k zápisům do MŠ školní rok 2020/2021 ze dne 3. 4. 2020, Č. j.: MSMT-15657/2020-1  (celý text dokumentu MŠMT zde)Vám sděluji následovné.
     Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Takto se zápis uskuteční dle následujícího časového schématu
 1. Možnost stažení formulářů z webu školy (žádost o přijetí,  evidenční list)
 1. Sběr žádostí
 1. Přijímací řízení

13. 4.  – 3. 5. 2020

4. 5. – 12. 5. 2020

od 13. května 2020

 

 1. Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ

Od 15. 4. do 3. 5. 2020 si bude možné z webových stránek školy (https://www.zsamsdolnibela.cz/clanky/nastenka-info-ms/dokumenty-potrebne-k-zapisu-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021.html ) stáhnout následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí (formát doc)
 2. Žádost o přijetí (formát pdf)
 3. Evidenční list dítěte (formát pdf)
 4. Kritéria pro přijímaní do MŠ (formát pdf)
 5. Čestné prohlášení k očkování (formát pdf) *
 6. Čestné prohlášení k očkování (docx) *
 7. Dětský očkovací kalendář (formát pdf) *

Bližší informace o doložení řádného očkování dítěte, viz bod 3.

2. Pokud si nemohou zákonní zástupci dítěte tyto dokumenty stáhnout/ vytisknout:
 • Škola na vyžádání zašle formuláře prostřednictví České pošty.
 • Zákonný zástupce žáka si formuláře vyzvedne dne 27. 4. 2020 v kanceláři vedoucí učitelky MŠ od 7:00 do 9:00 a od 13:00 do 16:00.
 • Vyzvednuté dokumenty zákonní zástupci vyplní doma.
 • Je nezbytné si přesný čas vyzvednutí dokumentů domluvit na tel: 731 026 995 (z důvodu zamezení kumulace více osob na jednom místě).
3. Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení ke stažení: Čestné prohlášení k očkování (formát docx) ; Čestné prohlášení k očkování (formát pdf) ), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 
4. Seznam dokladů doručených škole
V termínu od 4. května 2020 do 12. května 2020 (do 16:00) rodiče předají škole tyto řádně vyplněné dokumenty:
a) Žádost o přijetí
b) Evidenční list dítěte
c) Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie)
d) Čestné prohlášení k očkování + kopii očkovacího průkazu dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
Kopie rodného listu bude použita pro kontrolu uvedených údajů, poté bude skartována.
Vyplňování formulářů věnujte náležitou pozornost – prosím dbejte na čitelnost

5. Dokumenty je možné škole doručit následujícími způsoby:
a) datovou schránkou školy (ID schránky: 3xhmct4)
b) e-mailem (ms.dolnibela@seznam.cz) - dokumenty musí být opatřeny uznaným elektronickým podpisem. Není možné zaslat dokumenty jen prostým emailem (bez elektronického podpisu)!!
c) poštou (doporučeně). Adresa školy: ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá
d) ve výjimečných případech osobním předáním v kanceláři vedoucí učitelky MŠ a to dne 12. 5. 2020 od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hod. (Termín předání je nutné si předem domluvit na tel: 731 026 995)
e) Neúplně vyplněná žádost o přijetí/evidenční list, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
f) Čas doručení dokumentů není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení.
 
6. Přidělení registračního čísla
a) Dne 18. 5. 2020 budou zákonným zástupcům odeslány emailem/prostřednictvím České pošty registrační čísla jejich dítěte pro účely přijímacího řízení.
b) Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání budou vyvěšena (po dobu alespoň 15 dnů) na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňující dálkový přístup (https://www.zsamsdolnibela.cz/clanky/nastenka-info-ms/)
 
7.  Možnost zákonných zástupců dítěte se seznámením s podklady pro vydání rozhodnutí
a) Dle ustanovení § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možné seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá u vedoucí učitelky MŠ v Dolní Bělé ve dnech 28. 5. 2020; 29. 5. 2029; 1. 6. 2020 vždy od 7:30 do 8:00 a pak od 13:00 do 14:00 v budově mateřské školy.
b) Pokud budou v té době ještě platit karanténní opatření je nutné si termín předem domluvit na tel: 731 026 995.

8.  Ředitel školy vydá rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do 31. 5. 2020.

9. Ředitel školy oznámí rozhodnutí:
a) Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - doručení veřejnou vyhláškou - vyvěšením registračních čísel přijatých dětí na úřední desce školy umístěné v mateřské škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup – 31. 5. 2020 – po dobu minimálně 15 dnů
b) Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání - písemnost se doručuje na adresu pro doručování nebo předáním do vlastních rukou v mateřské škole – datum a časové rozmezí bude sděleno účastníkovi řízení

10. Povinné předškolní vzdělávání a možné způsoby jeho plnění
Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce (materiál Ministerstva školství, mládeže a sportu) naleznete zde http://www.msmt.cz/file/40102/ . Ve stejném materiálu jsou uvedeny i jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte.

11. Dotazy k průběhu zápisu
a) Případné dotazy mohou zákonní zástupci dětí zasílat na ms.dolnibela@seznam.cz, případně telefonovat: 731 026 995.
b) Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

12. V návaznosti na případné pokyny ze strany MŠMT ČR, může být tento dokument aktualizován. Prosím, sledujte web školy: https://www.zsamsdolnibela.cz/clanky/nastenka-info-ms/
 
Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy
V Dolní Bělé dne 6. 4. 2020