Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní charakteristika žáků
    Většina žáků dojíždí do naší školy z okolních vesnic – Loza, Bučí, Mrtník, Krašovice, Dražeň, Bažantnice, Hvozd, Hodoviz, Horní Bělá, Tlucná, Zahrádka, Lité, Hůrky. Vzhledem k možnosti svobodné volby školy se pro naši školu rozhodují i rodiče dětí dojíždějících např. z Trnové, Horní Břízy, Kaznějova apod.
    Každoročně odchází z naší školy několik žáků na víceletá gymnázia. Tím sice ze třídy odcházejí nejlepší žáci, ale na druhou stranu mohou dále rozvíjet svoje nadání a zájem o studium.
    Žáky s individuálními potřebami (vývojovými poruchami učení) integrujeme do běžných tříd - každoročně se počet integrovaných dětí pohybuje kolem 12.
   
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
    Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, které se zařazují každoročně do různých vyučovacích předmětů.
    Na prvním stupni probíhá v předmětu prvouky a ve spolupráci s PČR pod názvem „AJAX“ dopravní výchova, protidrogová výchova a výchova zaměřená proti sociálně patologickým jevům. Ta je každoročně doplněna besedou s příslušníkem PČR. Již několik let se naše škola také účastní projektu ÚZV nazvaného Zdravé zuby a v předmětu Výchova ke zdraví (dříve rodinná výchova) využívá činnosti a projektů veřejně prospěšných společností (hlavním tématem besed je naplnění školní preventivní strategie – boj proti šikaně, protidrogová problematika, formování a zlepšení vztahů mezi žáky, nácvik komunikačních dovedností, prevence zneužívání, hlavní zásady zdravého životního stylu,…) apod.
V rámci programu Junior Achievment se žáci seznamují se základy finanční gramotnosti, fungováním ekonomiky a problémy zaměřenými na svět práce. 
    Žáci se zúčastňují také olympiády v českém a anglickém jazyce, krajské soutěže ve sběru starého papíru a hliníku a v neposlední řadě také různých sportovních soutěží (atletika, floorbal, fotbal, přespolní běh aj.), ve kterých se žákům již několikrát podařilo výborně se umístit. V několika posledních letech jsme pravidelnými účastníky soutěží Mc Donal´s Cup nebo Nestlé Basketball.
Na  škole pracuje taneční kroužek, který je mezi dětmi velmi oblíbený. Každoročně nacvičí několik vystoupení na různé veřejné akce (plesy, besídky apod.). Kromě tanečního kroužku je velký zájem o kroužek hry na flétnu a kroužek Sportovní hry. Poslední dobou projevují žáci (zejména nejvyššího ročníku) o kroužek konverzace v AJ.
Každoročně pořádá pan zástupce 3 vlastivědné exkurze zaměřené na historii a poznávání České republiky. O tyto exkurze je velký zájem i proto, že jsou otevřené nejen našim žákům, ale i jejich rodičům nebo lidem žijícím v našem školním obvodu.
V rámci VV se naše škola zapojila do soutěže s ekologickou tématikou nebo do každoročně pořádané soutěže Požární ochrana očima dětí.
Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání je pořádání pravidelných divadelních představení nebo tématicky zaměřených vystoupení (vybrané kapitoly z historie, výchova ke zdravému životnímu stylu, prevence sociálně patologických jevů).
Mezinárodní spolupráci se zahraniční školou, jejíž jazyk se naše děti učí, jsme prozatím nenavázali.

 

zpět