25 května, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád, vyhláška o předškolním vzdělávání).
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).
Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termíny v konkrétních školách budou včas zveřejněny na tomto portálu.
Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. Конкретні дати в окремих школах будуть своєчасно опубліковані на цьому порталі.


Zápis se bude konat v úterý 3. května 2022
Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná.

od 5. 4. do 2. 5. 20223.5.2022 (od 7:30 do 16:00)od 4.5. do 31. 5. 2022
vydávání žádostísběr vyplněných žádostípřijímací řízení
Časové schéma přijímacího řízení do MŠ Dolní Bělá

I.
Od 5. 4. do 2. 5. 2022 si bude možné z webových stránek školy (https://www.zsamsdolnibela.cz) stáhnout následující dokumenty:
a) Žádost o přijetí (formát doc)
b) Žádost o přijetí (formát pdf)
c) Evidenční list dítěte (formát pdf) ,
d) Kritéria pro přijímání do MŠ (formát pdf)
Odkazy ke stažení jsou na konci tohoto dokumentu.
II.
Zákonný zástupce žáka si může výše uvedené formuláře vyzvednout také v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. Vždy po předchozí telefonické domluvě (tel: 731 026 995).
III.
V úterý 3. května 2022 od 7:30 do 16:00 rodiče předají škole tyto řádně vyplněné dokumenty:
• žádost o přijetí
• evidenční list (zde prosím, nezapomeňte na lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte)

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a komu je dítě svěřeno do péče (pro kontrolu doneste originál rozhodnutí).
K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
Při odevzdání potřebných dokladů Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.
Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.
IV.
Bližší podrobnosti o doložení řádného očkování
a) Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
b) Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
c) Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
V.
Vyplňování formulářů věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit na evidenčním listě požadované údaje od dětského lékaře. (Děti, které budou od 1. 9. 2022 plnit povinné předškolní vzdělávání nemusí mít vyplněnou řádku číslo 3. Dítě je řádně očkováno ….. )
Veškeré přihlášky (i v elektronické podobě) škola přijímá až v úterý 3. 5. 2022.
Podle správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Správní řád Vám umožňuje doručit žádost o přijetí do MŠ:

• osobní podání ve škole, v kanceláři vedoucí učitelky MŠ
• do datové schránky školy, (ID schránky: 3xhmct4)
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!), (email školy: skolka@zsamsdolnibela.cz)
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu), (adresa školy: Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
V případě nemoci nebo karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy (tel.: 373 394 041) a domluví se na postupu zápisu dítěte do MŠ.
Neúplně vyplněné (chybějící) formuláře, která nebudou v termínu stanoveném ředitelem školy doplněny, jsou důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
VI.
Pokud zákonný zástupci podají žádost o přijetí elektronicky/poštou budou dne 17. 5. 2021 budou jim odeslány emailem/prostřednictvím České pošty registrační čísla jejich dítěte pro účely přijímacího řízení.
VII.
Po shromáždění všech dokladů určených pro přijímání dětí postupuje ředitel školy v rozhodování o přijetí dítěte podle stanovených kritérií – termín do 31. 5. 2022.
VIII.
Dle ustanovení § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možné seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá u vedoucí učitelky MŠ v Dolní Bělé ve dnech 20. 5. 2022; 23. 5. 2022; 24. 5. 2022 vždy od 7:15 do 7:45 a pak od 13:00 do 14:00 v budově mateřské školy.
IX.
Ředitel školy vydá rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do 31. 5. 2022
X.
O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou, ale bude oznámeno prostřednictvím:
• zveřejnění seznamu přijatých dětí dle registračního čísla na úřední desce u hlavního vchodu do MŠ Dolní Bělá
• webových stránek školy: www.zsamsdolnibela.cz
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na úterý 31. 5. 2022.
O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve škole. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí zasíláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě poštou.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

XI.
a) Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
b) Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.
XII.
a) Případné dotazy mohou zákonní zástupci dětí zasílat na skolka@zsamsdolnibela.cz, případně telefonovat na: 731 026 995.
b) Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v následujících dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Těšíme se na Vás
Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy
V Dolní Bělé dne 1. 4. 2022

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email