1 července, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

V Dolní Bělé Dne: 27. 5. 2022 č.j.: ZŠDB 124/22
ROZHODNUTÍ
Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písmo b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizaci
od 1.9.2022 byly přijaty děti s registračními čísly

MŠ 2022/03MŠ 2022/10MŠ 2022/23MŠ 2022/33MŠ 2022/43
MŠ 2022/05MŠ 2022/12MŠ 2022/25MŠ 2022/34MŠ 2022/45
MŠ 2022/06MŠ 2022/13MŠ 2022/26MŠ 2022/36MŠ 2022/46
MŠ 2022/08MŠ 2022/14MŠ 2022/31MŠ 2022/41
MŠ 2022/09MŠ 2022/19MŠ 2022/32MŠ 2022/42

Odůvodnění
Zákonný zástupce přihlásil uvedené děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu. Na základě kritérií pro přijímání dětí Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška, příspěvková organizace rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá.

Vyvěšeno: 27. 5. 2022 Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy
Sejmuto:

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email