25 května, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2, zveřejňujeme seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří poslali rovnou žádost o odklad.
Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na první setkání, které proběhne počátkem června 2022. Sledujte prosím naše webové stránky, kde bude uvedeno datum setkání.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se.

Č.j.: ZŠ DB 68 / 22
Dolní Bělá 26. 4. 2022

R O Z H O D N U T Í

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022 / 2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace
od školního roku 2022 / 2023
u dětí s těmito evidenčními čísly:

022 / 032022 / 132022 / 242022 / 32
022 / 042022 / 142022 / 252022 / 33
022 / 052022 / 162022 / 262022 / 34
022 / 062022 / 172022 / 272022 / 35
022 / 072022 / 182022 / 282022 / 36
022 / 082022 / 212022 / 29
022 / 092022 / 232022 / 30

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Plzeňského kraje.
Datum zveřejnění rozhodnutí 26. 4. 2022
Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email