25 května, 2022

Základní škola a Mateřská škola

Dolní Bělá

mshyg

R o z h o d n u t í o ukončení mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále i jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle § 69 odst. 2 věty první zákona č. 258/2000 Sb.

u k o n č u j e

dnem 13. 11. 2020 od 23:59 hod. mimořádné opatření čj. KHSPL 28099/23/2020, ze dne 29. 10. 2020, ve výroku 1., kterým bylo nařízeno uzavření mateřské školy na adrese Dolní Bělá č.p. 1, 331 52 Dolní Bělá.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email