Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školního vzdělávacího programuZaměření školy
    Škola nemá žádné odborné zaměření. Naším cílem je poskytnout všem žákům základy všeobecného vzdělání, které by mělo být dostatečné pro další profesní růst dětí.

Pojetí školního vzdělávacího programu
            Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
           Prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. To vše společně ve spolupráci pedagogů, rodičů žáků a odborníků z PPP.
    K tomu všemu je potřeba sjednotit náročnost všech pracovníků podílejících se na vzdělávání a výchově žáků. Přesto, že na škole nejsou oficiálně ustaveny předmětové komise,  podíleli se na tvorbě programu a zajištění kontinuity mezi prvním a druhým stupněm všichni  pedagogičtí pracovníci vyučující daný předmět.
Za velmi důležité je třeba považovat také sjednocení nároků na plnění uložených úkolů, při hodnocení žáků a jejich školní práce, uvědomělé dodržování pravidel stanovených školním řádem a výchovu k osobní odpovědnosti za výsledky vzdělávání a chování žáků..
Se závažnými prohřešky  bude  pedagogický sbor průběžně informován včetně postupů řešení problému a výsledků.
Je nutné také neopomíjet vynikající výsledky dosažené žáky. Ve společných prostorách školy je vyčleněn prostor pro umístění diplomů, pohárů a věcných cen, které na žáky školy působí motivačně.
Vysoce hodnoceno je také „vystavování“ výtvarných objektů, výsledků projektů a vynikajících písemných prací. Tyto je možno umísťovat jednak v jednotlivých učebnách, ale i ve společných prostorách školy – vstupní vestibul u ředitelny, chodby, školní jídelna a v neposlední řadě vývěska na návsi, prostřednictvím které se o činnosti školy  dozvídá i veřejnost.

 

pokračování